Проучване върху някои особености в общественото развитие на древните българи

Проф. Д-р Димитър Митев Проф. Д-р Димитър Митев

Съществували са, а според Арнолд Тойнби, някои все още ги има “ДВАДЕСЕТ И ЕДНА ЧОВЕШКИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. И БЪЛГАРСКАТА Е ЕДНА ОТ ТЯХ. Другите са Шумерска, Акадска, Китайска, Египетска, Индийска, Финикийско-Картагенска, Етруска, Персийска, Еврейска, Арабска, Византийска, Тракийска, Асиро-Вавилонска, Елада, Маи, Ацтеки, Толтеки, Олмеки, Инки“.

Критериите за това, що е цивилизация, са:

“- Комплекс от геофизическо и геополитическо пространство. Територии, местоположение, географска ширина и дължина.

- Расова принадлежност, народност, самосъзнание, имена, топоними, хидроними, древност на обществото, организация, закони, норми на общуване и съществуване, нация.

- Религия, обществени култове, обреди, погребални обичаи. Митолотия, предания, легенди.

- Материална култура. Развито стопанство, търговия, строителство, занаяти, изкуство. Монетосечене и разпространение.

- Поселищен живот. Села и градове.

- Летоброене, Календар, летописи, хронология

- Държавност /митологична и действителна/.

- Армия, военно-стратегическа мисъл, организация на войската. Принципи на управление. Дипломация.

- ПИСМЕНОСТ.” (Димитров, 2000)

Посочените критерии показват високата степен на развитие на българската цивилизация.За краткост тук са обсъдени само част от тях.

Според Ал. Фол:”Българите са единственият народ в Евро-Азия, който носи ценностите и на трите ядра на исторически живот — на източното-в зоната на Памир и Хиндукуш; на степното и на равнинно-планинското, включително за района на Междуречието/Двуречието и Нил” (Цонев, 2004).

По-долу прилагаме генеалогична схема на българския етнос (Бахши Иман, 1680).

1. Българи край р.Дунав; 2. Българи край р. Волга; 3. Българи край пл. Кавказ; 4. Шумерска цивилизация; 5. Акадска цив; 6. Асиро- Вавилонска цив.; 7. Финико-картагенска цив.; 8. Троя-Етруска цив,; 9. Индийска цив.; 10. Персийска цив.

Наличието на сведения за всеки един от трите големи български клона на територията на Европа улеснява изследването. Това дава възможност за създаване на надеждна картина на древното българско стопанство. Приложеният по-долу списък регистрира уникално явление. Трудно може да се намери аналог за друг народ в света оставил подобно наследство свързано с името му.

 1. ”МУЗА-И-БУЛГАР – български филигран.
 2. ЧАРМ-И-БУЛГАР – мехлем за рани, запазен и до днес в района на Балх.
 3. БУЛГАР – конски юфт, разпространен и до днес.
 4. БУЛГАРА /БУЛГАРИНА/ - музикален инструмент.
 5. Болхар – медникарско изделие.
 6. Болгары – вид дървен материал.
 7. Булгаро – вид макара за повдигане на тежести в строителството.
 8. БОЛГАРСКОЕ ПШЕНО – срeдноазиатско едро просо при русите край р.Волга.
 9. БОЛГАРКА – особена пшеница при казаците край р. Дон.
 10. БОЛГАРКА – название на пазарищата в някои руски области, съседни на Волжка България.
 11. БОЛГАРСКИЙ КРЕСТИК – вид бродерия. (Този ”кръст” е традиционен езотеричен знак при българите и фигурира в печата на Тервел, наследник на създателя на Дунавска България (Андреев, 1992).
 12. БУЛГАР – сорт пипер в Кюрдистан.” (Димитров, 2000).

Съответно на митологията (Сказание за дъщерята на хана (Шан къзъ дастанъ), Боян Имен е прародителят на българите. Този епос носи познания за сътворението на света, за живота и смъртта, за конкретни исторически личности, обвеяни с легенди (Микаил Тебир, 882). За сведение посочваме, че съществуват и други епични произведения, свързани с живота на българите (Балк, 2002; Веркович, 1874).

ВЕДИте съдържат основополагаща информация относно Индийската цивилизация. Съвпадението (с третата буква от българската азбука) не е случайно (Маджаров,2001). Изключително влияние върху развитието на Китайската цивилизация оказват митичният владетел Фу Си, както и легендарният Хуан Ди. Те са с европеидни външни белези и произхождат от район, съставна част на западно-хунорската империя, доминирана от древните българи (Съсълов, 2000). Не по-малко влияние върху народите на Изток е оказано от Буда, известен още с името Шакя/Сака Муни. Саките/масагетите са сродни на българите народ (Александров, 1999).

Справедливостта е същностна черта на българите. Робовладелството е неприсъщо на тях явление. Византийски военачалник в началато на XI в. сл. Хр. отбелязва как (те) ……“бяха загубили своята предишна справедливост и законност, поради която градове и народи доброволно се присъединявали към тях“. За добродетелите на българите може да се научи и от ”Притчата за добрия самарянин” (Ев. Лука 10:25-33). Самаряните /Самарците са голям клон на българите живял в Двуречието и създал Шумер/Самара (Бахши Иман,1680). Не е ли редно вече да обърнем внимание на обвинението на юдеите срещу И. Христос, че е .....”самарянин” (Ев. според Йоан 8:48). Той не отрича това!! Да добавим и друго (Ев. според Йоан 10:34) как „Исус им рече: Не е ли писано във ВАШИЯ (подчертава се това) закон …“. Самара е прародителка на българите. С това име те наименуват градове по пътя си (Мароко, Израел, Ирак, Русия, Узбекистан, обл. Мустанг в Хималаите). Държава се създава с добродетели, което е вероятната причина за безкомпромисния сблъсък с Византия, но се защитава с бойно майсторство (Александров, 1999).

В Библията (Битие гл. 10:2-5) е отбелязано, че „от Яфетовите синове ... произлязоха морските народи”. Някои автори считат, че ние българите произлизаме от Яфет. Пак там (1 Летописи гл. 1:5) е отбелязано, че Яфетови синове са Гомер, ..., ..., ... и Тирас. Гомерови синове са ..., ..., и Тогарама. Счита се, че траките произхождат от Тирас, а българите от Тогарама, т.е. българите са „братовчеди” на траките, т.е. един народ!!!! ТОГАВА?!?! Какво намираме зад понятията Тохара, Бал(к)хара, Харапа, ..., Сахара, ..., ..., ..., ”Махабхарата”, ... Ние, българите сме хора, играем хоро, пеем в хор,... Хоро е изобразено в храмовете на Египет. Хоро виждаме изографисано в България, Западна Европа! Би ли могло всичко посочено току-що да е в пряка връзка с Хор, синът на бог Озирис и богиня Изида/Исис, почитани в древния Египет? Херодот казва, че „Хор е последният бог, управлявал Египет”. Бихме ли могли чрез имената на тези богове да направим връзка със “ЗИЕЗИ, от който са Българите”? Зиези е митологичен персонаж от времето след потопа, съобразно анонимен римски “Хронограф” от 354 г. сл. Хр. (Голийски, 2003). Това аз/из/ез/зи ... упорито ни “води“ към него. Изследователите така и не успяват да идентифицират когo точно се има предвид под това име! Ако се прочете “Сказание за дъщерята на хана”, (митология на българите край р. Волга) (Микаил Тебир, 882), може да се види кой е Тюрк, кои са хуните и къде сме ние, българите, в тази схема. Да, но иска ли се това?! Посоченото произведение беше обявено за ... фалшификат?!?

Сравненията на генома при съвременните българи, с този от някои разкрити в (Дунавска) България погребения от 8мо хил. пр. Хр., показва 21% съвпадение в наследствеността, т.е. ние вече поне 10 хил. години „живеем” тук!! Четиридесет процента от генома на съвременните българи е наследен от населението, създало „Варненската култура/цивилизация”!! Проследяването на определени генетични маркери показва, че българският народ носи гени на 7800 години, от т.н. „земеделски тип”, т.е. уседнало население, наследник на едно от най-древните човешки поселения в Европа!! Факт е, че 60% от гените ни принадлежат към т.н. „средиземноморски тип”, т.е. строители на цивилизации (…)!! Какви „номади“ и „варвари“ сме при това положение?? Кой сътвори това недомислие??

Вече не са малко генетичните изследвания, относно произхода на българите. Различие в използваните методики поражда дискусионен момент, относно наследствеността ни. Проследяване на наследствеността по бащина линия (У хромозома) или по майчина (митохондриална ДНК) създава условия за разнообразие в резултатите и тълкуването им. Анализ върху състава по хаплогрупи показва, че 26% от българите са наследници на първите европейски заселници още от времето на Мезолита, преди 8 – 20 хиляди години. Други 25% от българите са наследници на хора, дошли тук по време на Неолита, преди повече от 4.5 – 8 хиляди години. Единадесет процента носят гени на средиземноморски народи, дошли тук по време на Бронзовата епоха. Други 11% носят гени на народи, дошли тук около новата ера. Близо 17 процента са „дошли“ тук през 5и-6и век. Повече от ¾ от нашите предци са били тук преди новата ера, а приблизително ¼ обитават Европа от повече от 8 хиляди години. Г. С. Раковски казва (в смисъл), че „ние българите сме дохождали в Европа на няколко пъти и сме се сливали с еднородните ни братя“!! В България се намира може би най-старият град в Европа. Това е Пловдив, където има доказателства за неолитно селище отпреди 8 хиляди години. Какви „номади“ и „варвари“ сме ние при това положение? Общият поглед върху резултатите от изследванията по майчина и бащина линия показва, че прародителката ни („Ева“) е живяла преди 100000 години, а прародителят ни („Адам“) – преди 250000 години?! (Михайлов, 2020). Би могло да направим паралел между заключението на Михайлов (2020) с митологията на българите (край р. Волга – Микаил Тебир, 882). Внимателният ѝ прочит показва, че прародителите на българите (Боян Имен и Самара) са живели по различно време?! Би могло да отбележим впечатлението ни от това заключение на … древните българи!! Авторски колектив с българско участие (Стамов, 2021), на Университета „Дюк“ от САЩ, показват изчезване на определени генетични линии.

В изследвания на Десислава Нешева, извършени в колектив с ръководител акад. А. Гълъбов, от българска страна, се установява как митохондриалният ни пул е географски хомогенен в страната ни и, че се характеризира с една крайно висока честота на западно-евразийски тип. С други думи – българите се локализират между източно-европейските и средиземноморските популации, което е в съответствие и с историческите данни. От тях може да предположим, че средиземноморската принадлежност може да се препише на траките, а източните приноси се дължат на древните българи, произхождащи от Средия изток и на славяните, мигриращи от Североизточна Европа. Освен това е хубаво да се развенчае още един мит – за славянското море, в което са се „удавили“ българите скоро след идването им на Балканите. Археологичните изследвания показват, че протобългарите представляват от 32% до 60% в ранната българска популация (Гълъбов, 2013; 2014; 2015; А)

Едно изключително достижение на българите е календарът им – най-точният в развитието на човечеството (Александров, 1999, Велев, 2000, Вълчев, 1986). Установен е пълен паралел между българския народен календар и Великата Книга на Изтока – И ДЗИН (Класическа „Китайска” Книга на Промените). Интересното е, че космогонията заложена в И ДЗИН не намира приложение в китайските народни празници, а в … българските (Велев, 2000). Що за „китайска” книга е тази (ако може да се попита), която не отговаря на усещането на китайците за същината на света?? Странното е, че самите те я именуват “Книга на промените”, както и “Чжоуска книга на промените”! Държавата Чжоу е създадена от древните българи (около 3000 – 2500 г. пр. Хр.) и е съседна на някои китайски държавни организации, векове наред (Съсълов, 2000). Голямо е преливането в културните традиции между българи, китайци, траки и др. народи. Има автори, които приемат легендарния китайски владетел Хуан Ди, че е от тракийски произход. „Хуан“ означава жълт, в смисъл на русокос. „Ди“ се счита че показва родова принадлежност към тракийското племе „дии“. „Диите“ някога са живели в района на съвременния български гр. Ямбол (Цонев, 2004). Въведената от него поземлена реформа извършва коренен поврат в обществено-икономическото развитие на Китай (Съсълов2000).

Не са малко желаещите да тренират красноречието си, за сметка древността на българския календар. Явно е обаче незнанието на факта, че този на древните българи, е с близо 1800 години по-стар от еврейския, а началото му е поставено в ... „предисторическо време”!! Счита се, че (писмената) Историята е на … 3000 – 3500 г. от преди Христос?! Нещо значимо би трябвало да се е случило някога в живота на древните българи. Някои автори даже посочват, че е било през 5505 г. пр. Хр. (Соколинов и Умленски, 2014)! СПОРЕД нивото на СЪВРЕМЕННАТА АСТРОНОМИЯ, за да се създаде българския народен календар, са необходими наблюдения на космоса в продължение на 70 хил. години (?!) (Попхристов, 2015). Счита се, че този календар е създаден в района на северното причерноморие. Ако това е така, то какви „номади“ и „варвари” сме ние българите, след като живеем тук от времето на ... боговете??!! Ако някой изпитва определено смущение от това, то да си припомни участието им (под друго етническо наименование) в събитията описани в … „Илиада“!! Генеалогичната схема на българите, публикувана в „Джагфар тарихы” обхваща период от 33 хил години (Бахши Иман, 1680)(?!?!) Този литературен източник беше обявен за … фалшификат?!

Известната от литературата миграция на население от Балканския полуостров с посока на Изток (Голийски, 2003), не би следвало да се приема за резултат на номадство, а на мисия, носеща култура, творяща история и създаваща ЦИВИЛИЗАЦИИ до бреговете на Тихия океан (а защо не и по-нататък)?!

През 2020 г. се навършват 4420 години от създаване на китайския календар, което означава че началото му е поставено през ... 2401 г. пр. Хр.!! В предаване по телевизията за древните българи (Май-Юни, 2017 г.), стана дума и за календара ни. Събеседникът твърдеше, че „българите са го взели от ... китайците”?! На кого да вярваме?? Как така „старото произхожда от (по)-новото”???? Би било редно да се запитаме как така ние (българите) сме създали най-точния календар в света по време, когато се счита, че все още ни „няма”(?!?!), а освен това сме и ...”безсловесни твари” (?!?!) и още повече: няма да питаме с какво сме го записали, как сме го разпространили, как ... ?!?! Как така се стигна до формулиране на горепосочените въпроси? Като че ли тук му е мястото да зададем още един въпрос и той е за произхода на ... Авраам, патриархът на еврейския народ? Той къде се е родил? Кои са родителите му? Авраам е 10то поколение от Ной! Тези питания произлизат от наложената „триединна догма“, въз основа на която И. Христос може да се слави само на еврейски, гръцки и латински езици. Считало се е, че в тази последователност те са възникнали. Щом като е така, то значи и последователността на появата на народите е тази?! Явно функционалната неграмотност съществува отдавна. Възможна е и склонност към поднасяне на невярна информация? Съответно (на препис) на древния „Римски хронограф” от 354 г. сл. Хр., за който вече се спомена, българите произхождат от Зиези, внук (2ро поколение) на Ной (!) (Голийски, 2003), т.е. българите са по-древен народ от еврейския!! ТОГАВА?? Ето как нещата с календарите могат да си намерят мястото! Който може, нека обясни защо има (не само) аналогия при древния български календар с този на ... маите и ацтеките в Америка?!?! Началото на календара при маите е положено през 3113 г. пр. Хр. Спомняме си какви емоции възникнаха към 21и Декември, 2012 г. във връзка с „края на света“!! Има автори, които считат, че Григорианският календар е разработен въз основа на ... древния български (Вълчев, 1986).

В документален филм по Viasat History обсъждаха въпроса за създателите на славянската азбука от Св.Св. Кирил и Методий. Казаха, че „понеже създадената от тях глаголица била трудна за употреба, то НЯКОЙ (подчертава се това) бил създал друга азбука на основа на гръцката”(?!!?) Тази азбука сега се използвала от сърби, българи, руси, както и от неславянския народ на ... румънците (подчертава се и това)”!! Защо ли авторите на този филм не посочват, че гръцката азбука има 24 букви, а новосъздадената българска азбука, наречена „Кирилица” има ... 46 букви??!! В това предаване обсъждаха въпроса и за християнизирането на Русия. Каза се, че „това станало със заповед на византийския император (Василий Втори – българоубиецът)“. Факт е, че тогава една малка част от България е подвластна на Византия. Спестен е фактът, че всъщност българите извършват покръстването на Русия (по-точно Киевска Рус), като използват създадената вече от нас богослужебна литература. Неточностите продължават, като се каза, че „през 14и век сл. Хр. странстващи мъже затвърждават християнството в Русия”! Би могло да бъде отбелязано, че тези „мъже” са българии, че те отново използват създадената в България литература!!

Не само край Варна се откриват най-старите писмени знаци в света, (6то-5то хил. пр. Хр.). Керамика с една от най-древните писмености в света се намира в музея на занаятите, с. Орешак, до Троян (Райчевски, 2018г.). Добавяме линейните писмености (линеар) А и Б, намерени край гр. Ямбол, характерни за „минойци” и „микенци”? За писмеността на траките, от времето на Троянската война си мълчим. Няма да се пита нищо за това каква писменост използват фригите, които са тракийски народ например, в контакта им с троянците. Тук е създадена готската писменост. Редно е да се спомене специфичното ни (българско) руническо писмо на възраст, според някои автори от 9000 години (?), различно от това на други народи. При така изредените факти, лесно би могло да възникне поредната „еретична” мисъл, че те всичките са създадени … в нашата земя, от … нашия народ, обявен за „номадски”, „варварски”, „предателски”, „робски”, ... и какъв ли още не!? Предците/прародителите на тези, създали тези небивалици може и да са такива, но моите определено не са!! На територията на Монголия е открит каменен надпис, идентичен, с намерен в Дунавска България от осми век сл. Хр. Според китайски източници, българите живеещи в съседство с тях, са разполагали с две писмености (Дончев, 2013).

Срещат се автори, които твърдят че „българи и тибетци са пишели с ... китайски иероглифи”. А не би ли могло да бъде обратното, т.е. китайците да използват български символи? При четене с интерес на „Дао на водата” от Алан Уотс (2014) се вижда, че символът за „мъдрец” (дзъ) използван от китайците за обозначаване на доста от техните учители (Лао дзъ; Чжуан дзъ; ...) е ... българската буква „З”!!

За какво говорят „рисунките” в пещерата „Магурата”, в Северозападна България. Те са от преди 30-35 хил. години. Оказва се, че много от познатите древни писмености имат в състава си графични знаци, аналогични на тези в пещерата (!!), т.е. те са първообразът им! Местности, обозначени с това понятие (Магура) са повсеместно разпространени в Европа и Азия. Най- концентрирани са те в … България!! (Кирилов, 2018; 2021). В този случай може да възникне разбирането за приемственост на понятието, въпреки промените на етническия състав на населението по света! Не са редки случаите за обратните тенденции. Още по-изненадващо изглеждат намерените знаци върху кости, в период от преди около 1.4 милиона години, в пещерата „Козарника“, край гр. Белоградчик, в същия район. Счита се, че са направени от представители на Хомо еректус (изправеният човек) (...).

Всички ние чуваме, че народът ни е „номадски”, „варварски”, „предателски”, „робски”, „овчедушен”, ”генетически пъстър” (с други думи „сбирщина”) ... и какъв ли още не!? И, ако при този („неблагонадежден”) „произход” тук (край р. Дунав) са родени Дионис, Орфей, Залмоксис, Спартак, Светите Братя Кирил и Методий, Боян „Мага”, Йоан екзарх, Учителя Петър Дънов, ......., то какво ли би се получило, ако не бяхме посочените по-горе?? Ако ние българите, край р. Дунав, за последните 1000 години сме създали две учения, облагородяващи света (богомилството и това на Учителя), то какво ли би се случило, ако бяхме по-„цивилизовани”???? Би могло да добавим още Буда (Шакя/Сака Муни), Лао дзъ, Чжуан дзъ (Чжуан от Чжоу) Хуан Ди, Фу Си, Заратустра, ..., …, родени от българите на Изток. (Златарев, 2010). Защо се отбелязва това ли? Предвид на демографския срив в България (край р. Дунав), определено се питаме дали ще просъществуваме във Времето. Би могло да направим аналогия с разсъжденията на Парамаханса Йогананда в средата на 20и век: ...”. Индия е дала най-стойностният отговор на човечеството срещу предизвикателствата на времето: Библейският разказ е за молбата на Авраам към Господ (Битие 18:23-32) да пощади Содом, ако в него се намерят десетима праведници. Божият отговоре, че „Няма да (го) погубя и заради десетте”, придобива нов смисъл в светлината на индийския модел за „спасение” от потъване в забвение. Няма ги империите на могъщите нации, вещи в изкуствота на водене на войни, няма ги някогашните съвременници на Индия: Древен Египет, Вавилон, Гърция, Рим. Отговорът на Господ ясно показва, че бъдещето ни зависи не от материалните постижения, а от шедьоврите на човешкия дух. Нека в този 20и век, на два пъти потопен в кръв, преди още да бъде преполовен, бъде чуто божественото послание: народ, който съумее да даде на света десет души, достойни в очите на Неподкупния съдник няма да изчезне.“ (Парамаханса Йогананда, 2013 г.)

Счита се, че Фу Си пръв е начертал осемте триграми, залегнали в основата на „И ДЗИН”?!!? Намереният пълен паралел между правилата на И ДЗИН и българските народни празници (, но не и в китайските) (Велев, 2004) за какво „говори”? И, ако И ДЗИН лежи в същото време в основата на даоската космогония/философия, която е „съсредоточена върху практическото приложение на разбиранията за естествените природни цикли и вникваща в психологическите дълбини на текста” (…), то бихме ли могли да кажем как те са истински фокус на българското светоусещане за Свобода.

Би могло да добавим и казаното от Г. С. Раковски, че „В народното творчество е запазена истинската история и познание на народа ни. В езика на народа ни откриваме санскрит и зенд (като езици), слени в него и съхранени, с някои незначителни изменения на произношението. В народните песни, обичаи, обреди, приказки, празници, баснословия (се) обема цялото зендско (т.е. староперсийско) и староиндийско вероизповедание” (…)!!!! Ето как отново стигаме по друг път до умозаключението, посочено в статията ни за „Особености в земеделието на древните българи”, че „БЪЛГАРСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ Е СЪЗДАВАЛА ... ЦИВИЛИЗАЦИИ” (Митев и Вълев, 2004). Разбираме, че някои биха се стреснали от подобни разсъждения, но вече му е времето да отбележим, че „българският народ чака отново своята История световнобългарска” (Левчев, 2007). Ако българските народни празници са паралел на И ДЗИН (Велев, 2000), а тя лежи в основата на даоската космогония/философия, то следва, че свободата е присъща черта на българина!! Тези, които наложиха тезата за „овчедушието”, за „робската същност на българина”, за склонността му към „предателство”, за неговата „генетична пъстрота” (с други думи „сбирщина”), явно имат друго усещане за нещата и изпълняват политически поръчки!!

Рудолф Щайнер счита, че „всички следатлантски култури на бялата раса са създадени в ... Черноморското пространство”! Пиндар, Есхил, Платон разглеждат Тракия като „родина на духа”; „Тракия, родина на музите и мистериите”! М. Елиаде посочва, че България е земя на Тракийски и Черноморски мистерии (…). Музите са дъщери на Зевс. Муза означава „Възвишена”, което е епитет за божество!! Музите играят хора, а това са националните ни танци! ТОГАВА?? Учителя Петър Дънов казва, че „... от хората се съди за миналото на българина”. Според Андрю Томас (…) „Дионис, а след него и Орфей налагат стародавен отпечатък върху старогръцката и съответно европейската цивилизация”. Руският учен, академик Дмитрий Лихачов (…) говори за „България (като) - държава на духа”, (простираща се вероятно в рамките на създадената славянска култура, в момента до бреговете на Тихия океан)!! Аз не знам дали той има предвид и току-що обсъждания въпрос за ролята на Фу Си и Лао Дзъ за развитието на човешката култура, но това не ни пречи да ”разширим ареала и на разпространение”! Тук, като че ли му е мястото да се добави отново, че ... ”Лао дзъ е с произход от тези българи, живели на Изток, в района на днешен Източен Иран, Памир, Авганистан, Тибет” (Златарев, 2010)!! Ето как нещата си идват на мястото? Авторът счита, че Лао дзъ и Петър Дънов (Беинса Дуно) са с еднакъв ранг на еволюционно развитие, което отговаря на определени критерии. Нещо интересно се установява в литературата и то е, че Конфуций е първият китайски мъдрец/философ (!?) живял през 551-479 г. преди Хр.!! Това го твърдят самите китайци (…). Нека приемем казаното за вярно, че „Конфуций е първият китайски мъдрец/философ“! Според “Тайното Учение на Дао Дъ Дзин” (…), Лао дзъ е по-възрастният от двамата (счита се, че е роден 605 г. пр. Хр.), а Конфуций е ходел да се учи при него. В случая сме свидетели на китайска почтеност, тъй като те не посягат на чужда култура! Да добавим ли още факта за развитието на Седем древни цивилизации тук, на тази земя?? Ето как казаното по-горе от Пиндар, Есхил, Платон за Тракия като „родина на духа”, „Тракия, родина на музите и мистериите”, както и от академик Д. Лихачов, че „България (е) държава на духа”, се изпълва все повече със съдържание!!!! „Съберете фактите и изводите сами ще се появят”, казва Петър Добрев.

На територията на Североизточна България се разкри най-древната известна за сега ЦИВИЛИЗАЦИЯ в света, от 6то-5то хилядолетие пр. Хр.? Христо Смолянов и колектив публикуваха книга със заглавие „Архео-Логика (на свещените символи)”, в която описват как при специфичен „прочит” на намерените предмети (артефакти) в некропола край гр. Варна (Дунавска България), откриват „Питагоровата” теорема 4000 години преди формулирането ѝ от ... Питагор?! Те откриват тук „златното сечение” („прогресията на Фибоначи”) 2000 г. преди построяването на ... Хеопсовата пирамида в Египет и комплекса Стоунхендж в Англия?! Тази цивилизация е 1000 години по-стара от ... Шумеро-Акадската!! (по-горе вече се отбеляза нещо за Шумер/Самара. Те намират тук „най-древния математически кодекс в света”, както и факти за изключителни астрономически познания, позволяващи дълги пътувания в древността! При така поднесеното току-що, да се чудим ли още върху изключителните математически и астрономически познания на древните българи, впечатлили някога китайците?! Дали да споменем тримата влъхви, изключителни астрономи и астролози, тръгнали да се поклонят на … „младенеца“?! Би ли могло да предположим, че те произхождат от района на древната държава Бал(к)хара?

David Arms, вървейки по стъпките на Александър Велики, установява как последният „заварва развита цивилизация на хиляди години” върху територията ѝ. Счита се, че част от населението на Балхара участва във формиране на съвременния български народ (Добрев, 1998; 1998а; Юхма, 2003.). Би могло да добавим още и за казаното от Учителя Петър Дънов, че владетелят ни кан Аспарух, (считан за основател на ((Южно)Дунавска България) е дошъл тук при ... братята си (…)?!?! Има над какво да се замислим, ако погледнем списъка на българските владетели в Източна Европа – „Именник на българските ханове/канове“.

Би могло да се сподели част от написаното от Мевляна Джелал-уд Ди(й)н Руми, роден в гр. Балх, столица на древната Балхара, почитан в мюсюлманския свят

“...Не принадлежа на земята или на някое знайно или незнайно море.

Нито природата може да претендира за мен,

нито небето.

Нито пък Индия, Китай, БЪЛГАРИЯ” (…).

С.Н. Лазарев счита, че преди 7-8 хиляди години, човечеството е получило колосална  информация, която се е предавала в индийския епос, а след това е била записана в свещените книги. В обработен и опростен вид тя е дошла на Запад, осигурявайки разцвет на Месопотамия, Древен Египет, Израел, и Древна Гърция. Същата информация, през Тибет отишла на североизток в Китай, а след това в Япония” (Лазарев, 2008). Кой я свърши тази работа и разпространи информацията???? Тук, като че ли му е мястото да отбележим разбирането, че Китай и Индия капсулират познанието, а българите го ... прилагат (Попхристов, 2015).

Все още никой не може да докаже религиозната ни принадлежност преди (предполагаемото) въвеждане на християнството (през 864/5 г. сл. Хр.) като официално вероизповедание тук. Би могло да предположим, че има наличие на будисти, джайнисти, тангристи, зороастрийци, християни, ... Това вероятно се е определяло от географското местообитание на различните части от народа ни, мигрирали по-късно във Времето (не само) на „Великото преселение на народите” по посока на Европа? Тази хипотеза, на автора на статията, се потвърди от книгата на Слави Дончев „Булгарите”. Сега (2018 г.) в телевизионно предаване я потвърди и проф. Н. Овчаров.

По онова време (4и век сл. Хр.), за богословски нужди е била преведена Библията, от блажения Иероним, на езика на бесите (племето/народът на Орфей), наречена „Библия Бесика”. Оказва се, че за нуждите на българите край Кавказ арменците са превели и те ... Библията!! В „Библия Бесика” има и допълнителни текстове относно „Орфеев завет между Бога и народа на Тракия”. Добавеното напомня за скрижалите донесени от Мойсей за народа на Израел. Това вероятно се е случило в един и същ исторически период? Векове по-късно (10и в. сл. Хр.), цар Симеон Велики е донесъл друго аналогично послание към народа на българите, но колко от нас знаят за това?? Още по-интересното е, че в най-ново време (1937 г сл. Хр.) Учителя Петър Дънов е донесъл поредното послание за нас (…)!

Някои автори приемат тезата, че при локален потоп в района на Черно море, в периода 5700-5600 г.пр. Хр., е настанало голямо “етническо разделение” на народа (Маджаров, 2001; Цонев, 2004). Едните са поклонници на Слънцето, а другите на Луната (Цонев, 2004). Може да се предполага възможна връзка с календара. При едни народи той е слънчев (българите – (Вълчев, 1986)), а при други лунен (келти – (Baggott, 2000)). При движението им във Времето и Пространството народите са познати под различни имена, като понякога са воювали помежду. При това положение Троянската война се оказва, че е братоубийствена (Цонев, 2004). Съгласно генеалогията на българския етнос (Бахши Иман, 1680), Етруската цивилизация е продължение на разрушената Троя (Атряч), а тя е построена от клон на българите. Самар, област Мустанг, в Хималаите се счита за свещено място, където двете основни направления на протобългарите, дали началото на българи и траки, се обединяват. Символът на обединението IUI се среща навсякъде по пътя на българите към Балканския полуостров. Въпросът относно произхода на клона славяни, участвали в създаване на Дунавска България е изяснен от Бахши Иман (1680) и потвърден частично от Мулдашев (2003). При така изнесената информация вече не би трябвало да има учудване от значителното съвпадение в руническите знаци, открити на територията на съвременна България от 9-6 хил. пр. Хр. от ”тракийско и по-ранно време”, с по-късните български. Съвпадение има и в езотеричната символика (Александров, 1999).

Би могло да отбележим разбирането на Борис Балк (2002), че “истинското богатство на народа ни е ... във фолклора”!! Факт е, че българите край р. Дунав са сътворили около 500 хиляди песни. Според Учителя Петър Дънов (с духовно име Беинса Дуно) „музиката е откровение, по-висше от всяка мъдрост и философия” (цитат по Г. Стойчев, (2002)). Който може нека докаже, че ние (българите) не сме наследници на (жреца, философа, музиканта, певеца, ...) ОРФЕЙ?! Чрез песните и танците, ние българите се докосваме до ... НЕВЪОБРАЗИМОТО и НЕПОСТИЖИМОТО!! Учителя Петър Дънов казва, че „наименованието българи е изписано върху дланта на .......Бога”!! Арнолд Тоинби сгрешил ли е като говори за … БЪЛГАРСКА ЦИВИЛИЗАЦИЯ? Могат ли „номади“ и „варвари”, за каквито сме нарочени, да създават цивилизации?!?!

Във Времето нещата са се случвали при различните народи по различен начин. Ако някой е гледал предаване на National Geоgraphiс 27и Септември, 2009 г. 21,00-22,30 ч., то би научил, че основни моменти и периоди на миграционните процеси на „Хомо сапиенс” от древността в Европа, Близкия и Средния Изток съвпадат с тези, посочени в генеалогичната схема на българите, с коята започва този материал (Бахши Иман, 1680), приемана от някои за … „фалшификат”?!?!!

Професор Андрей Пантев счита, че „вкопчването в Историята е … комплексарщина“. „Като сме били толкова велики, защо сме в това положение“, пита той (Пантев, 2021). Въпреки уважението ми към него, бих заложил на казаното от Парамаханса Йогананда!!

---

Проф. Д-р Димитър Митев

 

ЛИТЕРАТУРА:

*Забележка: Моля за извинение, че не винаги списъкът с ползвана литература е изряден. В продължение на 15 години са събирани отделни факти. Понякога са изпускани данните за отделни източници.

 

Александров, Д. 1999. Бойни изкуства и военно дело на древните българи. Културни връзки и влияние на древните българи в Азия и по “Пътя на коприната” Тангра ТанНакРа. София.

Андреев, Й. 1992. Българските ханове и царе през 7-14 в. Историко-хронологичен справочник. Изд. Петър Берон. София.

Балк, Б. 2002. Веда Бал(к)хара.

Бахши Иман,. 1680. Джагфар тарихы. / Свод на българската летопис /”Огледало”.София 2001.

Велев, Г. 2000. Българският народен календар.Основи и същност. Тангра ТанНакРа.И.К. София.

Веркович, С. 1874. “Веда Словена”.Български народни песни от предисторична и предхристианска доба. Белград, книга 1.

Вълчев, Й. 1986. „Календар и слово“. София

Голийски, П. 2003. „Зиези , от който са Българите“. Тангра ТанНакРа. София.

Гълъбов, А. 2013. Прабългарите, а не славяните са определили гените на народа ни. Akademika BG ltd. 1 март.

Гълъбов, А. 2014. Прабългарите са генетично европейци, а не татари. OffNews.bg, 25 март.

Гълъбов, А. 2015. Българите винаги са били европейски народ. в-к Новинар. 15 Януари.

Гълъбов, А. „Генетично българите най-много си приличат c населението на Северна Гърция и Италия“. dnesbg.com

Димитров, М. 2000. Древната Българска Цивилизация.Тангра ТанНакРа. София.

Добрев, П. 1998 а. Древните българи като исторически фактор за изграждането на българския народ. История на българите: Потребност от нов подход. Преоценки.1част.Тангра ТанНакРа. София.

Добрев, П. 1998 б. Българските огнища на цивилизация на картата на ЕвраАзия. Стопанство, бит и култура на ранните българи. Тангра ТанНакРа. София.

Дончев, С. 2013. „Булгарите” изд. к-ща Новата цивилизация.

Златарев, К. 2010. „Космическите иерархии”.сп. „Житно зърно”, №2.

Кирилов, К. 2018. „Дневници на уфолога”. т.в. „Скат”, 25и Ноември.

Кирилов, К. 2021. „Радио енциклопедия“.р. „Хр. Ботев“. 21 Януари.

Лазарев, С. 2008. „Човекът на бъдещето”.

Левчев, Л. 2007. „Писма от ада”.

Маджаров, Хр. 2001. Големият Заговор срещу Българите. С. Д. АлфиолА. Варна.

Микаил Бащу Ибн Шамс Тебир 882. “Шан къзъ дастанъ”/Сказание за дъщерята на хана/ Агато..София..1997.

Митев, Д., Д. Вълев 2004. Особености в земеделието на древните българи. „Екология – Устойчиво развитие“. стр. 108 – 118. Враца. 21 – 22 Октомври.

Михайлов, Б. 2020. „Разумен поглед върху произхода на българите“ „Генетична карта на българите“ (Интернат сайт).

Мулдашев, Е. 2003. От кого сме произлезли.НСМ-Медия. София.

Пантев, А. 2021. „Премълчаната История“. Т.в. „Скат“. 20и Януари.

Парамаханса Йогананда 2013г. Автобиография на един йогин. Изд. „Хермес”, стр. 241-242.

Попхристов, Д. 2015.„За богомилите- от уста на ухо”. Издателство ВББ.

Райчевски С. 2018г. Прокудени от бащин край, т.в. Скат, 8и Юли.

Соколинов, И., Умленски, В. 2014. Календар в кâщата. Сп. „Осем“ №12.(72).

Стамов С. 2021. „Дискусионно студио“, т.в. „Скат“, 20.30-21.30 ч.

Съсълов, Д. 2000. Пътят на България.”Кибея”. София.

… Тайното Учение на Дао Дъ Дзин”.

Уотс, А, 2014. „Дао на водата”.

Цонев, Вл. 2004. „Древните българи, Шумер и Вавилон“. Литера Прима, София.

Юхма, В. 2003. Българо-Чувашите. АлфиолА. Варна.

Baggott, A. 2000. The celtic wheel of life, Gills and Macmilian Publishers, Dublin, Irelahd.

David Arms “Viasat History”, 1ви Март, 30 Юни-1 Юли, 2014 г.

Споделяне