Ще има „Кухня майка“ за детските градини

В ход са дейностите по разкриване на т.нар. „Кухня-майка“, в която да се приготвя храна за децата от детските градини в града, съобщиха от общинската управа в Троян. Новото звено ще бъде отговорност на ДГ „Буковец“, която разполага с необходимата материална база.

Кухненският блок ще бъде модернизиран и дооборудван с необходимата съвременна техника, за да отговори напълно на всички съвременни изисквания.

В последните години Община Троян финансира средно 56 % от себестойността на услугите в детските градини, като този процент ежегодно нараства. В този смисъл, водена от желанието си да запазва таксите, които семействата плащат, Общината търси решения за оптимизиране на разходите.

Целта за преминаване към обединено приготвяне на храна е повишаване на качеството на приготвяната храна за здравословно хранене на децата в детските градини и намаляване на режийните разходи за детските градини, което ще доведе до по-ефективно управление на финансовите ресурси.

Направеният анализ сочи, че въпреки намаляващия брой на децата през последните години, разходите за издръжка на детските градини и приходите от такси се запазват сравнително постоянни. Наблюдава се трайна тенденция приходите да покриват по-малко от половината от разходите за дейността. Към момента  храната се приготвя към кухненския блок на всяка от градините в града. Функционирането на кухните изисква постоянни инвестиции и ежегодно извършване на ремонтни дейности, предвид нарастващите нормативни изисквания и амортизация на съществуващото оборудване. Това налага търсене на начини за оптимизиране на разходите.

Очаква се дейността на ново звено „Кухня-майка“ да стартира през 2019 г., а персоналът ще се осигури от наличния сега в детските градини в града. Допълнително ще бъдат осигурени специалист по хранене и водач на МПС за доставяне на храната.

Споделяне