Община Троян подписа два договора, финансирани от стратегията на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин

Цанко Спасовски и кметът Донка Михайлова подписват договорите Цанко Спасовски и кметът Донка Михайлова подписват договорите Снимка: Фейсбук

През настоящия програмен период 2014-2020 г., екипът на „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин“ разработи насоки за кандидатстване по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, с финансиране от Стратегията на МИГ, посредством ПРСР 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР. След общественото обсъждане, на 1-ви април 2018 г., мярката бе обявена за кандидатстване от потенциалните бенефициенти, като допустими бяха Общините Троян, Априлци, Угърчин, ЮЛНЦ от територията на МИГ, както и местните читалища.

В рамките на указания краен срок, бяха регистрирани 4 броя проектни предложения, едно на Община Априлци, едно на Община Угърчин и другите две са подадени от Община Троян. И четирите проекта бяха одобрени за финансиране още през същата година, поради изключително големия си принос и обществена значимост за местното население от територията на МИГ. Разбира се, последната дума се казва от Управляващия орган на Програмата.

Едва през изминалата седмица, на 5-ти юни т.г., най-сетне настъпи и дългоочакваният момент - подписани бяха и двата договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Община Троян, финансирани от Стратегията на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин, посредством ПРСР 2014-2020 г.

Единият проект на Община Троян предвижда обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение. Предстои да бъдат облагородени над 11 хиляди м2 общинска площ, в две паркови пространства. Едното е градската градина „Парк Лъгът“, който към момента е незастроен, с поддържана тревна растителност, в близост има изградена детска площадка със съоръжения за игра. В най-скоро време обаче, троянци ще се радват на новоизградена основна и второстепенна алейна мрежа с уширения за поставяне на пейки, ще се обособи фонтанка в близост до детската площадка, ще бъдат изградени многобройни места за сядане с перголи, габиони със седалки и ще бъдат поставени кошчета за отпадъци.

Другият парк е разположен в централната градска част на гр. Троян (градинката пред киното). Проектът предвижда изграждане на нов тротоар, който да обхожда реализирания паркинг на ул. „Димитър Икономов – Димитриката“ към парка, с настилка от тротоарни плочи. Ще бъде обособена рампа с парапет за хора в неравностойно положение, с подходяща настилка. Предвиждат се и осъвременяване на озеленяването и парковото осветление, както и доставка и монтаж на пейки и кошчета за отпадъци.

Финансирането на този проект ще допринесе за създаване на обновена градска среда, единна система от паркови пространства с обща визия, подобряване на зелената система, осигуряване на достъпна среда, осигуряване на енергоспестяващо парково осветление чрез благоустрояване и обновяване на зелени площи в гр. Троян. Реализацията на проекта ще допринесе за задоволяване на потребностите от активен и пасивен отдих на гражданите, чрез създаване на благоприятна, функционална и естетически издържана паркова среда.

И двата обекта са значими както за местното население, така и за многобройните гости на града, тъй като са разположени на ключови места, с постоянен поток на хора и необходимост от отдих и почивка в облагородена и с европейска визия среда.

Другият проект на Община Троян, чието изпълнение също ще може да стартира след подписването на договора за изпълнение миналата седмица, предвижда ремонт и реконструкция на Народно читалище „Развитие-1898 г.“, с. Орешак, община Троян.

Сградата е монолитна, със стоманобетонна конструкция със застроена площ от 940 м2. Построена е преди близо 120 години и от дълго време се нуждае от ремонт и реконструкция. С финансовата помощ от Стратегията на МИГ ще бъде подменена дограмата на читалището с PVC и алуминиева, предвидено е цялата сграда да бъде топлинно изолирана, ще се подмени покривното покритие и ще се извършат множество вътрешни ремонти. Не на последно място, е предвидено цялостно освежаване на фасадите и постигане на модерна и свежа визия на сградата.

Основната цел на проекта е да бъде изградена обновена среда за развитие и реализиране на културни дейности и услуги чрез подобряване на физическата среда в обект, изключително значим за културния живот в община Троян - читалището в с. Орешак. Инвестициите в културната инфраструктура ще окажат принос върху подобряване условията и качеството за живот на местното население, ще допринесат за изграждането на по-благоприятна среда за провеждане на културни събития и участие в такива на местното население. Ще се подобрят и възможностите за осъществяване на социални контакти на населението, което ще повлияе положително на техните нагласи и стимули за съхранение и развитие на културните традиции и ценности.

С реализацията на двата проекта, населението на цялата община Троян и нейните гости, ще се възползват от подобрените услуги, тъй като обектите са разположени на достъпни стратегически места на територията на общината, която е изключително популярен притегателен туристически център за цялата страна и с постоянен поток на хора и туристи и организирани прояви.

Подобряването на публичната инфраструктура, респективно условията и качество на живот на територията на общините Троян, Априлци, Угърчин, е една от основните цели на МИГ и през настоящия програмен период.

Подписаните договори са резултат от изграденото дългогодишно традиционно добро сътрудничество между трите общини и местната инициативна група.

В сравнение със значително по-големите възможностите за финансиране на проектни предложения, подадени по различните програми на национално ниво, бюджетът на МИГ е значително по-ограничен. И тъй като проектите на общините са с най-голяма обществена значимост, съвсем оправдано именно мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ е с най-голям финансов принос – 950 000,00 лв.

В настоящия програмен период 2014-2020 г. Местното развитие в рамките на подхода ЛИДЕР се нарича „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР). Осъществява се чрез интегрирана и многосекторна стратегия за Воденото от общностите местно развитие, прилагана от Местната инициативна група. Този подход се основава на характеристиките на района и разработената стратегия, въз основа на местните потребности, потенциал и включваща иновативни характеристики.

В свое изказване, г-жа Донка Михайлова – кмет на Община Троян каза: „Троян е град в сърцето на Балкана. Троянецът от край време е имал три важни опори. Опори, които са помагали да върви устойчиво и твърдо напред към своето по-добро бъдеще. Първата, е любовта към планината; втората, е уважението към традициите, в това число и към занаятите и третата - предприемчивостта на хората. Местната инициативна група ни помага да стоим по-твърдо и по-устойчиво на тези три опори, защото чрез нея, чрез подхода ВОМР, ние подкрепяме инициативността, традициите и развиваме в още по-висока степен своята любов към планината.“

 

Информация: МИГ Троян, Априлци, Угърчин

Споделяне