ОбС-Троян прие предложената от общинската администрация Наредба за почасови, съботно-неделни и сезонни дейности в детските градини

На последното за годината заседание на Общински съвет-Троян, Община Троян внесе Проект на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинска детска градина на територията на община Троян. Наредбата беше приета на основание чл. 68, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, а целия ѝ текст може да прочетете на: https://obs.troyan.bg

Съгласно така приетата Наредба, почасовите дейности се организират в рамките на работната седмица, извън регламентираното работно време за детската градина – в рамките на два астрономически часа, от 18 до 20 ч., при записани минимален брой 6 деца. В детската градина може да се организират съботно-неделни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата, като дейностите се организират в разновъзрастова група при записани най-малко 10 деца, в рамките на четири астрономически часа на ден – от 8.30 до 12.30, без осигуряване на хранене. Ползването на допълнителна услуга по отглеждането на деца по желание на родителите се организира от детската градина и се заплаща в размер, посочен в Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Троян: Съгласно чл. 27, ал. 13 „За ползване на допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинска детска градина, се дължи такса на час:

1. Почасови дейности (от 18.00 часа до 20.00 часа) – 3.50 лв./час

2. Съботно-неделни дейности от 8.30 часа до 12.30 часа:

  • от 01.04. до 31.10. - летен период – 2,70 лв./час;
  • от 01.11. до 31.03. -  зимен период - 3,50 лв./час.“

Споделяне