Събота, 01 Май 2021 08:46

Oфициална церемония „Първа копка“ по проекта за енергийна ефективност в ж.к. Младост

Събитието се проведе на 29.04.2021 г. пред бл. 2 в ж.к. "Младост", който е един от последните обекти на проект „Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Троян“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Финансиран е по договор "Енергийна ефективност в периферните райони-3", която се реализира в рамките на Приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферни райони. Бенефициентът е Община Троян. Общата стойност на проекта е 1449980,58 лв., от които 1 274983,49 лв. европейско финансиране и 224997,09 лв. – национално съфинансиране.

Основната цел на проекта е да се повиши енергийната ефективност на жилищния сектор в гр. Троян. Планираните дейности ще допринесат за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове. Подобряването на жилищния фонд ще доведе и до по-добро качество на въздуха и ще подобри условията на живот.

Водеща от екипа на проекта откри встъпителната пресконференция и съобщи гостите: г-жа Д. Михайлова – кмет и зам.-кметове на Община Троян, Цветелина Калчева – секретар и служители на общината, екипът по проекта, Областен информационен център – Ловеч и др. Даде думата за приветствие на г-жа Донка Михайлова. Тя изрази радостта си от предстоящото и сподели, че това е по-особен проект със 100% финансиране, безвъзмездно за жителите на общината. 115 жилища от 4 жилищни блока са последните късметлии, които са успели да се организират и финансират. Представи взискателния екип на проекта: инж. Мария Василева, координатор Анита Маринова и счетоводител Марияна Николова. Кметът предостави думата на инж. Мария Василева, която говори за детайлите по осъществяването му. Трябва да бъде завършен за 24 месеца. Чрез него ще бъде удължен и животът на сградите. Съобщи обществените поръчки за избор на изпълнители на отделните обекти: инж. Дилян Енкин, арх. Пенко Терзиев, участници от София, Габрово, Несебър. Приветствие поднесе председателят на сдружението на собствениците на бл.2 Йосиф Петров. Изрази радостта на живеещите в блока и благодарност към общината, архитектите и активистките.

По стар български обичай кметът Д. Михайлова и строителите дадоха старт на проекта с плискане на менче с вода, украсено със здравец.

Желаещите могат да прослушат пълен запис с приветствието на г-жа Д. Михайлова и представянето на проекта от инж. М. Василева.


Представяне на гостите и реч на Донка Михайлова


Реч на Мария Василева


Реч на Йосиф Петров

На добър час!