Класиране на проектните предложения по „Обществен форум за реализация на партньорски проекти“ - 2021 г.

Уважаеми госпожи и господа, както вече Ви информирахме до публично обсъждане по Програма „Обществен форум за реализация на партньорски проекти“, 2021 г., достигнаха 21 бр. проектни предложения на обща стойност 63 051,45 лв., в т. ч. искано финансиране от програмата 43 411,50 лв.

Предвид на епидемиологичните мерки в страната, класирането на проектните предложения се извърши дистанционно по електронен път, като резюмета на допуснатите проектни предложения бяха публикувани на сайта на Община Троян и се даде възможност на всеки да подкрепи проектното предложение, което най-много му допада и счита, че то в най-голяма степен отговаря на критериите на програмата.

Гласуването се проведе в периода от 13.05.2021 г. до 12.00 часа на 21.05.2021 г., като в него взеха участие над 2000 души.

Проектите бяха класирани в низходящ ред, в зависимост от това, кой проект, колко гласа е получил, съгласно приложената таблица.

Проектите, които се класират за финансиране са от №1 до №16 включително и са на обща стойност 44 627,81 лв., от които 30 645,66 лв. от програмата.

Извън възможността за финансиране, поради изчерпване на средствата, остават проектите от №17 до №21 включително.

С кандидатите, чиито проектни предложения се финансират, ще бъдат подписани договори за изпълнение на проектите, като преди това, участниците следва да докажат собственото си финансово участие.

Общинска администрация – Троян благодари за активното участие на всички, които подадоха проектни предложения по Програма „Обществен форум за реализация на партньорски проекти“, 2021 г.

Класирането може да изтеглите от тук!

 

Общинска администрация – Троян

Източник: www.troyan.bg

Споделяне