Изпълнение на капиталовата програма и програмата за текущи ремонти на Община Троян за 2021 г.

Община Троян Община Троян

За първи път през изминалата година в общинския бюджет бяха заложени толкова високи суми за капиталови разходи и за текущ ремонт, което наложи полагането на сериозни усилия  за провеждане на обществени поръчки и за осъществяване на инвеститорски контрол по сключените договори, за да се гарантира своевременно и целесъобразно усвояване на предвидените средства за строителство, ремонти и инвестиции.

Към 30.11.2021 год. разплатените средства за текущи ремонти и капиталови разходи, финансирани с целеви и бюджетни средства, възлизат на 5 млн. лева.

1. За дейности, свързани с образователната инфраструктура, общо усвоените средства са близо 800 хил. лева. Ремонтиран е покривът в ДГ „Здравец“. Монтирани са съоръжения на  детска площадка в дворното пространство на ДГ „Незабравка“ - с. Орешак. Ремонтирани са санитарните възли в СУ „Св. Кл. Охридски“, отоплителните системи в СУ „Васил Левски“ - гр. Троян и ОУ „Васил Левски“ с. Борима, подменени са дограми в ОУ „Иван Вазов“ - с. Дебнево, ремонтиран е складът за горива в ОУ „Васил Левски“ в с. Орешак. Направен е и ремонт на санитарните възли в една от групите на ДГ “Осми март“. Асфалтирана е спортната площадка в ОУ „Иван Вазов“ с. Дебнево. Реализира се проектът на СУ „В. Левски“-Троян за STEM център. Изготвен е проект за  Преустройство на съществуващата кухня в СУ „Св. Климент Охридски“ в кухня за обединено хранене за ученици от първи до четвърти клас и хранене, свързано със социалните услуги. Изготвен е проект за ремонт на покриви в ЦПЛР. В НУ "Христо Ботев" гр. Троян се реконструира и оборудва съществуваща постройка по програмата на МОН за 182 000 лева.

2. За да се създадат по-добри условия за развитие на културните институции и спорта в града са инвестирани средства в размер на 243 хил. лева. Изготвен и разплатен е проектът за изграждането на Многофункционалната спорта зала, подновена е настилката в зала „Чавдар“ и е доставено информационно табло, подновена е новогодишната украса на града, закупен е двоен контейнер за тренировъчната база на КК „Беклеме“. В културните институции са обновени помещения в детска библиотека към НЧ "Наука 1870" Троян, покриви и помещения в зали 3. 4 и 5 в НИХЗИ с. Орешак, покрива на читалището в с. Старо село. Подменена е дограмата и е ремонтирана фасадата на галерия "Серякова къща", подменена е дограмата в читалището в с. Чифлик, ремонтирана е електро инсталация в читалището в  с. Борима и е изпълнен ремонт навеси до МНХЗПИ. Изготвен е проект за Фасадна реставрация и консервация на сграда за култура  и изкуство "Конака".

3. За модернизиране на сградния фонд и създаване на по-добри условия за работа в здравеопазването отчитаме средства в размер на 168 хил. лева. Подменени са дограми, монтирани са парапети и е положента настилка на централния вход на Детската ясла в Троян. Освежителни ремонти са изпълнени в Детска млечна кухня „Вкуснотийка“. Закупени са автомобили за Детска ясла, изградено е видеонаблюдение, закупени са стерилизатори и съдомиялни машини за детска млечна кухня. За обект преустройство на сграда общинска собственост в с. Голяма Желязна за Здравна служба – След проведени процедури по ЗОП има сключени договори за изпълнение на СМР на стойност 36191 лв., Строителен надзор и Авторски надзор. Предстои откриване на строителната площадка и изпълнение на строителството.

4. За подобряване на състоянието на уличната и тротоарна настилка на територията на града и в населените места са усвоени средства в размер на 1 494 500, разпределени както следва:

4.1. За изпълнението на ремонти на тротоарната настилка в гр. Троян са разплатени средства в размер 210 хил. лева. Положена настилка от тротоарни плочи 2 015 м2, тротоари с асфалтова настилка 896 м2, бордюри 1 458 м2. Изградена е нова тротоарна настилка по ул. „Ген. Карцов“, ул. „Васил Левски“, ул. „Минко Радковски“, ул. „Васил Спасов“, ул. „Христо Смирненски“ и в района на Малкия пазар.

4.2. За текущ ремонт  на уличната мрежа в града отчитаме средства в размер на 424 500 лв. Преасфалтираните участъци са 12 298 м2, изкърпени са 2 304 м2 улична настилка. Ремонтни дейности са изпълнени по ул. „Амбарица“, ул. „Голяма Рибна“, ул. „Борова“, ул. „Неофит Бозвели“, ул. „34-ти троянски полк“, ул. „Васил Левски“, участъци в ЖК „Лъгът“ и локални ремонти на територията на града.

5. За ремонт на улици в населените места на територията на община Троян /вкл. ремонт на настилката в КК „Беклемето“/ през 2021 г. предвидените бюджетни средства в размер на 860 хил. лева. Ремонтите са съгласувани с кметовете и кметските наместници и са изпълнени на 100 %. Цялостно преасфалтирани са 32 972 м2 улици. Изкърпени са 303 м2 улична мрежа. В повечето населени места е подновена настилката на цели улици или по-големи участъци.

6. Изпълнението на дейностите свързани с ремонт и подготовка за експлоатация при зимни условия на общински и местни пътища на територията на община Троян през 2021 г. също е 100 %. За неотложни текущи ремонти на общински пътища са разплатени средства в размер на 203 800 лева. Изпълнени са дейности по общински път с. Орешак - Троянски манастир - с. Черни Осъм - мах. Нешковци. Преасфалтирани са шест участъка от пътя с обща площ от 7 667 м2. Положена е 7 000 метра хоризонтална пътна маркировка и са подновени пешеходните пътеки в с. Орешак и с. Черни Осъм с обща квадратура от 148 м².

Във връзка с подготовката на общинската пътна мрежа /ОПМ/ за експлоатация при зимни условия са усвоени 300 000 лева. Изрязани и почистени  6 378 м2  храсти, почистване на банкети 379 м². Преасфалтирани са следните общински пътища от общинската пътна мрежа: с. Гумощник, с. Ломец, с. Бели Осъм – с. Чифлик, с. Горно Трапе, с. Белиш, с. Терзийско, път за ДТБО, с. Балканец, с. Горно Трапе мах. Длъжковска, с. Орешак - с. Черни Осъм - мах. Миленча, с. Врабево - с. Добродан, с. Балабанско - с. Терзийско,  като общо е положена 16 264 м2 нова асфалтова настилка. Изкърпени са 2 728  м2 пътна настилка

7. Един от големите обекти, които Община Троян изпълнява през настоящата година, е Изграждане на трета клетка на Регионално депо за неопасни отпадъци Троян - Априлци - етапно строителство в имот с идентификатор 73198.5.25 по КККР на гр. Троян: Етап 2 - Изграждане на трета клетка, на стойност 2 281 131 лв. Строителството на обекта е изпълнено на 90%. До момента са разплатени средства в размер на 1 490 785 лв. за строителство и авторски надзор. Очаква се през първото тримесечие на 2022 г. строителството на обекта да бъде завършено и същият да бъде въведен в експлоатация.

8. За изпълнението на дейности във ВиК сектора, отчитаме: започна реализацията на обект „Водоснабдяване на част от улица „Стою Комитата“ гр. Троян. Предвидено е да се изгради помпено-хидрофорна уредба, която ще осигури необходимото налягане до проблемните участъци. Изпълнението на обекта ще приключи през 2022 год.

Възложихме изпълнението на инженеринг на обект „Реконструкция канализация ул. „Асен и Петър“ гр. Троян“. Проектът предвижда изграждане на 65 метра канализация по улицата. Изготвен е работният проект, който ще се реализира в първата половина на 2022 год.

Почистени бяха над 400 метра от речното корито на р. Бели Осъм в урбанизираната територия на град Троян. (от моста до пожарната служба до пешеходния мост до ул. „Шипка“).

---

Пресинформация на Община Троян

Споделяне