Приключи изпълнението на проект „Реконструкция на ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Захари Зограф“

Реконструираната ул. Стефан Караджа и откриването на ул. Захари Зограф през октомври 2020 г. Реконструираната ул. Стефан Караджа и откриването на ул. Захари Зограф през октомври 2020 г.

Приключи изпълнението на  проект „Реконструкция на ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Захари Зограф“, находящи се в град Троян, заедно със съоръженията и принадлежностите към тях“.

На 17.01.2022 г. беше издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж „Реконструкция на ул. „Стефан Караджа“, гр. Троян, заедно със съоръженията и принадлежностите към нея“, с което приключи изпълнението на проект №BG06RDNP001-7.001-0046 „Реконструкция на ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Захари Зограф“, находящи се в град Троян, заедно със съоръженията и принадлежностите към тях“, финансиран по процедура №BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Реконструкцията на ул. „Стефан Караджа“, гр. Троян, беше реализирана от строителя „Парсек груп“ ЕООД, гр. София.

Строителният и авторският надзор бяха осъществявани, съответно от ДЗЗД „Консорциум Мултиплекс инженеринг – Лайф Енерджи“, гр. София, и „Лалев-ЛСЛ" ЕООД, гр. Троян.

Общата стойност на проекта е 1 018 148,32 лв., от които 721 188,39 лв. европейско съфинансиране, 127 268,54 лв. национално съфинансиране и 169 691,39 лв. ДДС.

Проектът стартира на 13.05.2019 г. с бенефициент Община Троян.

Главната цел на изпълнението на проекта е подобряване на транспортната достъпност, мобилността, безопасността и условията на живот и пътуване, чрез реконструкция на уличната мрежа, заедно със съоръженията и принадлежностите към нея.

---

Пресинформация на Община Троян

Споделяне