Всички лица вече могат да проверяват по електронен път задълженията си към бюджета на Община Троян

Проверявайте по електронен път задълженията си към бюджета на Община Троян Проверявайте по електронен път задълженията си към бюджета на Община Троян

Всички физически и юридически лица вече могат да проверяват по електронен път своите задължения към бюджета на Община Троян, съобщават от общинската администрация.

За да спести време и усилия на своите граждани и на бизнеса, Община Троян непрекъснато обогатява портфолиото от електронни услуги, които предлага. От 14.03.2022 г. чрез ПИК на НАП в интернет портала на Община Троян на адрес: https://troyanidentity.imeon.bg/ гражданите могат да получат информация за задълженията си за внасяне на местни данъци и такси, администрирани от отдел „Местни приходи“, в т.ч. данък върху недвижимите имоти, превозните средства, патентен данък, такса битови отпадъци и др.

Създадена е възможност потребителите да виждат електронно годишните съобщения за задълженията си, както и да извършват проверка за статуса на подаваните от тях услуги по електронен път. Чрез портала могат да се заявяват и получават електронни услуги към „Местни приходи“, посредством квалифициран електронен подпис (напр. удостоверение за декларирани данни, за наличие или липса на задължение по Закона за местните данъци и такси, за наличие или липса на задължение по чл. 87, ал. 10 и ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и т.н.).

---

Източник: Община Троян

Споделяне