В Чифлик се проведе конференция „Проблеми и перспективи на горското стопанство, дървообработващата и мебелна промишленост в България“

Oткриване на пресконференцията за журналисти от кмета Донка Михайлова Oткриване на пресконференцията за журналисти от кмета Донка Михайлова

На 16.06. в с. Чифлик се проведе научно-практическа конференция "Проблеми и перспективи на горското стопанство, дървообработващата и мебелната промишленост в България". Събитието беше организирано съвместно от Община Троян, Лесотехническия университет – София, сдружение Троян – Мебел и Браншовата камара на дървобработващата и мебелната промишленост /БКДМП/.

Целта е разрешаване на проблема за недостига на дървесина, а също и за необходимостта от по-добро управление на горите в България.

Събитието беше открито от кмета на Троян Донка Михайлова. Участваха председателят на БКДМП проф. д-р Васил Живков, ректорът на Лесотехническия университет проф. д. н. Иван Илиев, Тотка Качерилска – председател на сдружение Троян – Мебел, представители на ИАГ и производители от много райони в България. В програмата бяха включени темите: "Горите на България", "Дървесината – суровината на бъдещето", "Дървопреработването и производството на мебели – структоопределящ бранш за РБ" и др. Организатор на събитието беше Христо Йовчевски – "Рико стил".

Журналисти от Троян присъстваха на заключителната част от конференцията, на която се направиха изводи от проведената дискусия.

Проф. Живков сподели,че има полза от такива формати. Ключовите неща за управлението на горите са инвентаризация, каскадно използване на дървесината в сектор "Мебелно производство" и поуляризирането ѝ като материал на бъдещето. Посочи "Рико стил" като образцово предприятие на европейско ниво. Дървесината  е национално богатство и хората трябва да разберат това от пиар кампании. Добивът да се повиши спрямо прираста и да се повиши качеството. Преференции за местните фирми според кмета Д. Михайлова може да има след промяна на закона за обществените поръчки. Собственици на машини за работа на стръмни терени споделиха, че държавата трябва да направи просеки в гората, за се използват ефективно. Държавата да помогне и с европейски пари. Христо Йовчевски беше водещ и умело допълваше споделеното от многото изказали се. Предложи дървообработващите фирми да могат да кандидатстват за нова техника, за финансиране и да има срещи с Министеството на земеделието всеки месец за последователност на действията. Проф. Илиев е за постоянна медийна изява с цел преодоляване на неверни твърдения. Красимир Йорданов повдигна въпрос за липсата на работна ръка – важен социален въпрос и според Хр. Йовчевски. Проф. Живков сподели, че суровината трябва да достига до светлия сектор и да няма мафия. Митко Янушев говори за синхронизация на БДС и европейския стандарт, да има качество на трупите. Стана ясно, че има показатели за качество, но не се ползват. Задължителни стандарти има за детските мебели и играчки. Ключов проблем е дърводобивът и осъвременяването на техниката ще бъде благотворно. Дървесината да се ползва където е екологично позволено.

Беше предложено да се направи отчет след 2-3 месеца какво е свършено.

Проф. Живков благодари на Община Троян за организацията, на участниците – за конструктивните предложения и дискусии. Частен бизнес и наука да са заедно.

Кметът Михайлова сподели, че не са отговорили на поканата екологичните организации и Министерството на икономиката.

На пресконференцията за журналисти говориха Д. Михайлова, зам.-министърът на Министерстото на земеделието Валентин Чамбов, проф. Илиев и Хр. Йовчевски.

МЗ има роля на балансьор, за да няма недоволни. Постига я успешно. Трябва да се търсят решения за основния проблем – дърводобива. Да бъдат регулатор на пазара и в полза на бизнеса. Да отпадне заповедта на министъра на земеделието от 21.05.2021 г., с която се намалява с 30% обемът на предвиденото средногодишно ползване по горскостопански планове на ДГС, ДЛС от високостъблени гори с възраст над 100 г. Проф. Илиев сподели, че са се обединили по всички основни точки. На въпрос за състоянието на българските гори отговори, че никак не е притеснително. Планирани са всички дейности. Д. Михайлова отбеляза, че са събрани едни от най-видните имена на конференцията, сред които петима професори. На всички са ясни проблемите. Хр. Йовчевски, един от генераторите на идеята, обобщи,че форматът е бил ползотворен. Постоянната комисия от дървопреработватели и мебелният бранш имат уникалната възможност да заемат места на европейските пазари. Важно е, че са събрани хора, които работят в горите, и дървопреработватели. Всяко работно място в Троян е в този сектор. Целта на конференцията е постигната.

На въпрос за ограничаване на незаконната сеч зам.-министър Чамбов отговори, че тенденцията е добра. Намалява, защото има резултати от контрола. Черната икономика е тежко престъпление и трябва да бъде наказвано. Всички хора са обединени от идеята, че незаконната сеч вреди – обобщи г-жа Михайлова. Мебелните фирми в нашия район осигуряват работни места, доходите на хората. Благодари за интереса.

Споделяне