Oбщина Троян кандидатства с проект „Бъдеще за децата“

Община Троян подаде проектно предложение по процедура BG05SFPR0002-2.003 „Бъдеще за децата“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

Проектното предложение цели да осигури на децата в нужда и техните семейства социални и интегрирани здравно социални услуги, включително в домашна среда, консултации и подкрепа за превенция на рисковете и намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и подобряване на качеството им на живот. За предоставянето на качествени услуги ще бъде извършено обучение на персонала за предоставяне на услуги за ранно детско развитие, превенция, ранна интервенция на уврежданията за деца, интегриран подход и комплексност на предоставяната подкрепата.

Предвидените за изпълнение дейности са залегнали в Плана за действие в изпълнение на препоръката на Съвета на ЕС за създаване на Европейската гаранция за детето (2030) и целят да повишат детското благосъстояние чрез изпълнение на комплексни грижи в ранна детска възраст и подкрепа на семействата.

Подаденото проектно предложение е на стойност 294 924.00 лв. и с продължителност от 25 месеца.

---

Община Троян

Споделяне