СЛРД-Троян изразява несъгласието си за отделянето и отдаването на концесия на дивечовъден участък Черни Осъм

Предложението на г-н Акимов бе подкрепено от общинския съветник и член на ЛРД Черни Осъм, инж. Младен Богдански Предложението на г-н Акимов бе подкрепено от общинския съветник и член на ЛРД Черни Осъм, инж. Младен Богдански

„СДРУЖЕНИЕ ЛОВНО РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО-ТРОЯН”

гр. Троян,  ул.”Г.С.Раковски”№ 35,   тел.0887060102

СТАНОВИЩЕ

„Сдружение ловно рибарско дружество Троян“ гр. Троян искаме да изразим несъгласие с отделянето и отдаването на концесия на дивечовъден участък Черни Осъм, което е в териториалния обхват на СЗДП ТП ДГС Черни Осъм.

Към настоящия момент този дивечовъден участък се стопанисва от СЗДП ТП ДЛС „Русалка“ гр. Априлци. Ловно стопанския район на Дружината Черни Осъм която е структорна единица към „Сдружение ловно рибарско дружество Троян“ граничи с Дивечовъдния участък стопанисван от ДЛС „Русалка“. Там се намира най-голямата популация на благороден елен в цяла „Стара планина“. С общи усилия между Държавните горски структури и Нашето Сдружение тази популация не само се е запазила, но и значително се е увеличила. В годините назад отношенията изградени между ДГС Черни Осъм, ДЛС „Русалка“ и нашето Сдружение са перфектни.Взаимно охраняваме и стопанисваме  дивеча в района. Помагаме си при поддръжката и ползването на пътища, изграждане на биотехнически съоръжения, борбата с хищници и браконерски прояви. Винаги сме разчитали и сме получавали взаимопомощ. Водим диалог и получаваме ценна и компетентна помощ при определяне на местата за изграждане на биотехническите ни съоръжения, при разселването както на дребен така и на едър дивеч. Със съдействието на ДЛС „Русалка“ през 2022 – 2023 година успешно разселихме и аклиматизирахме елен лопатар в съседен ЛСР Велчево.

Силно сме притеснени, ако този прекрасен в ловно стопанско отношение участък попадне в ръцете на неразумни и финансово заинтересовани стопани, че ще съсипят популацията на всички видове дивеч. Трудът на нашите татковци и деди ще отиде на празно. Не дай боже.

В предвид на горе изложеното предлагаме СЗДП ТП ДЛС „Русалка“ гр. Априлци да продължи да стопанисва дивечовъден участък „Черни Осъм“ който е част от териториалния обхват на СЗДП ТП ДГС Черни Осъм.

---

Минко Акимов - Председател на УС на СЛРД Троян

Град Троян, 21.02.2023 г.


Предложение до Общинския съвет - Троян, от Минко Цочев Акимов – общински съветник и председател на Сдружение ловно-рибарско дружество - Троян

Относно: Решение за несъгласие с отделянето и отдаването на концесия на дивечовъден  участък на територията на ДГС Черни Осъм – Община Троян.

Уважаеми общински съветници,

През последната седмица се получи информация, че без да се дава публичност, Министерството на земеделието  готви отдаване на концесия на дивечовъден участък Черни Осъм, който е в териториалния обхват на Северозападно държавно предприятие (СЗДП) ТП - Държавно горско стопанство (ДГС) – Черни Осъм. Искането е на група бизнесмени от южна  България, дейността на част от които познаваме.

В настоящия момент този дивечовъден участък  повече от 20 години се стопанисва от Държавно ловно стопанство (ДЛС) „Русалка“, град Априлци.

В този район се намира една от най-големите популации на благороден елен, дива свиня, сърна, дива коза, мечка и много други защитени видове дивеч и птици.

В тези години ДЛС „Русалка“ гр. Априлци  полага много грижи за стопанисване на дивеча, изграждане на биотехнически съоръжения, борба с хищниците и бракониерски прояви. Работи се добре с ДГС Черни Осъм, местната общност и ловното сдружение.

Силно сме притеснени, ако този прекрасен в ловно стопанско отношение участък попадне в ръцете на неразумни и финансово заинтересовани стопани, които да нарушат популацията на видовете дивеч. В такъв случай трудът на поколения троянци и черноосъмци за обогатяване на дивечовото богатство ще отиде напразно.

Предложението на г-н Акимов бе подкрепено от общинския съветник и член на ЛРД Черни Осъм, инж. Младен Богдански

Видео към  събитието: https://youtu.be/M98n9-TQW5E

---

24.02.2022 г

Пресцентър на СЛРД - Троян

 

Споделяне