Информационна брошура за функциониращата система за управление на отпадъците в община Троян

Система за управление на отпадъците в община Троян Система за управление на отпадъците в община Троян

По повод зачестили случаи на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и използване на специализираните контейнери не по предназначение, Община Троян напомня за функциониращата към момента система за управление на отпадъците в общината.

Припомняме, че в черните и сивите съдовете се изхвърлят само битови отпадъци. Не се изхвърлят строителни, производствени, опасни и специфични потоци отпадъци. Дървесни отпадъци (дървени плоскости, стари мебели, дървени дограми и др., с изключение на матраци, стъкло и мека мебел) се приемат напълно безплатно, в специализиран контейнер на „Кроношпан България” ЕООД, разположен на площадката на „Хемус ресурс – Троян и Априлци” ООД. Гражданите могат да предават безвъзмездно биоразградими зелени отпадъци. В гр. Троян, с. Орешак и с. Черни Осъм е изградена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки чрез разполагане на цветни контейнери по уличната мрежа. „ЕКОПАК България“ АД също осъществява събирането, транспортирането и оползотворяването на отпадъците от опаковки безвъзмездно. Друга възможност за събиране на бутилки и кенчета е в „шишеядите“, които са разположени в централния  градски парк, Многопрофилна болница за активно лечение, СУ „Св. Климент Охридски“ и СУ „Васил Левски“. Всеки, направил почистване на гардероба си, може да използва контейнерите за разделно събиране на текстилни отпадъци, разположени в гр. Троян. Освен облекло, в тях се изхвърлят още обувки, чанти, хавлиени кърпи, пердета, завеси и други изделия от текстил. Важно изискване е всички ненужни текстилни предмети да са чисти и  опаковани в затворена торба или плик. Контейнерите за текстил са поставени в шест точки на града.

Защо е важно да разделяме отпадъците?

От една страна това спомага да живеем в една по-чиста среда. От друга разделното събиране на отпадъци е важно, тъй като то ще доведе до генериране на по-малко отпадък достигащ до депото. За всеки тон депониран отпадък се дължат отчисления в размер на 97,12 лв.,  съгласно Наредба 7 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. Колкото по-малко количество отпадък за депониране бива генериран от гражданите, толкова по-малко средства от такса битови отпадъци е необходимо да се заделят за заплащане на тези отчисления. Което би спомогнало за задържане размера на такса битови отпадъци.

Напомняме, че изхвърлянето на зелени биоразградими отпадъци е необходимо да се случва в специално обособените за целта съдове за зелен отпадък, като не се премесват с друг битов отпадък. Това спомага за постигане на целите за рециклиране на биоразградими отпадъци. При постигане на тези цели, отчисленията се намаляват на половина.

През изминалите години Община Троян продължи с реализирането на мерките за устойчиво управление на отпадъците, търсейки баланс между опазване на околната среда и социално поносим темп на нарастване на такса „битови отпадъци“. В тази връзка се извършиха необходимите действия за развитието на системите за разделно събиране на отпадъците, съоръженията за предварително третиране и оползотворяване, както и поддържане в актуално състояние на нормативните документи за развитие на общината в сферата на екологията. Съществено бе развита регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян, включваща общините Троян и Априлци. В мандата Община Троян реализира два мащабни инфраструктурни проекти за устойчиво управление на отпадъците. През 2021 г. бяха въведени в експлоатация инсталациите по проект „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян, включващ общините Троян и Априлци“.

Съгласно актуализираното към 18.04.2024 г. Комплексно разрешително на „Регионално депо за неопасни битови отпадъци за общините Троян и Априлци“, стабилизираните отпадъци от дейността на „Хемус Ресурс – Троян Априлци“ (в размер на 3124 т/г) могат да бъдат използвани за запръстяване на работните участъци на депото, както и при рекултивацията му. Това ще намали количеството депонирани отпадъци.

Предстои Община Троян да разпространи брошурата с пълна информация за възможностите за разделно изхвърляне на отпадъци.

С общи усилия гражданите и институциите могат да постигнат по-ефективно оползотворяване на отпадъците, по-зелена и по-чиста среда за живот.

БРОШУРАТА МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК: [ ИЗТЕГЛИ ]

---

Община Троян

Споделяне