Местна коалиция "Глас Народен" изготви мотивирано писмо до МРРБ

Среща с жителите на бл. "Строител 1" в кв. Мондешко Среща с жителите на бл. "Строител 1" в кв. Мондешко

*След среща с живущите в бл. „Строител 1“ и поставени основни въпроси във връзка с невъзможността блокове с над 35 панелни апартамента да кандидатстват по европейската програма за саниране, местната коалиция изготви мотивирано писмо до МРРБ.

На 05.10.2019 г., Николай Тодоров, кандидат за кмет, издигнат от Местна коалиция „Глас народен“ и кандидати за общински съветници, проведоха предизборна среща с жителите на кв. „Мондешко“. Хората от квартала споделиха, че за последните 15 г нито един от кандидатите за кметове на общината не е посещавал квартала и не е пожелал да изслуша техните проблеми и предложения. Голямата  болка на нашите съграждани от бл. Строител 1 е, че блокът им се нуждае от обновяване и саниране. Двата входа на блока изразиха притеснения, че при реализирането на новото трасе на път II- 35 , което ще премине до блокове Строител 1 и 2 и реката, ще бъдат притиснати от от две натоварени пътни артерии и нивата на шум и прах ще станат сериозни. Решението при такива ситуации е само едно: изграждане на шумо и прахови защитни прегради през урбанизираната територия. Отчитайки съвременните ни реалности, вероятно при проектирането на шосето такива съоръжения не са предвидени.

Поставен беше още един основен въпрос към г-н Тодоров: какви са възможностите за саниране на блок Строител 1?

След направено проучване от екип, начело с Николай Тодоров, бихме искали да информираме жителите на бл. Строител 1, както и други наши съграждани, чиито блокове не са санирани, че на 30.09.2019 г. МРРБ е публикувало на сайта си за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3”. Община Троян е включена в териториалния обхват на програмата, което дава възможност за саниране на многофамилни жилища, които до момента не са успели да направят това.

Естествено няма как да мине и без проблеми: Силно учудване в нас породи факта, че в проекта на Насоките за кандидатстване е предвидено, че са недопустими, като кандидати многофамилни панелни жилищни сгради с повече от 35 самостоятелно обособени обекта или иначе казано, с повече от 35 панелни апартамента.

Тъй като мотото на кандидатът за кмет Николай Тодоров е “Да търсим начини, а не причини“, екипът му е изготвил мотивирано писмо – предложение за промяна в насоките за кандидатстване по програмата, с искане да отпадне ограничителното условие за недопускане за кандидатстване на многофамилни панелни жилища с повече от 35 самостоятелно обособени обекта. Забележете, че това ограничително условие засяга само панелните сгради и не засяга тухлените и др. такива. Екипа и Н. Тодоров реши, че трябва да се пледира пред МРРБ за отпадане на ограничителното условие и да бъде изпратено съответното мотивирано възражение в рамките на срока за обсъждане на Насоките за кандидатстване. Надяваме се, че от МРРБ ще оценят ползите от промяната и ще дадат възможност и на останалите големи панелни блокове в Троян да  бъдат санирани.

А ние се ангажираме да държим гражданите за това докъде сме стигнали в борбата ни по промяната по условията за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3”.

Защото обещанията трябва да се  изпълняват!

 

Местна коалиция „Глас Народен“

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

 


По-долу публикуваме писмото до МРРБ

До МРРБ
гр. София 1303
бул. „Тодор Александров“ №109-115

 

На вниманието на Петя Аврамова – Министър на Регионалното развитие и благоустройството

 

Уважаема г-жо Аврамова,

 

На 30.09.2019 г. на сайта на оперативна програма „Регионално развитие“ е публикуван проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3”.

Троян е град, включен в обхвата на програмата и до момента гражданите активно се възползват от предоставената възможност за увеличаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради, намаляване на енергийното потребление от отделните домакинства, повишаване на сигурността и дълголетието на санираните сгради.

След запознаване с проекта на Насоки за кандидатстване, ние, членовете на гражданско сдружение „Бъдеще за Троян“, бихме искали да Ви обърнем внимание на факта, че в настоящата процедура отново е въведено изискването, допустимите кандидати от многофамилните панелни жилищни сгради да не се състоят от повече от 35 самостоятелно обособени обекта.

Предлагаме промяна в проекта за Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3” като отпадне ограничението, допустимите за кандидати многофамилни панелни жилищни сгради да се състоят от до 35 самостоятелно обособени обекта.

Мотивите ни за исканата промяна са следните:

  1. Така въведените условия за допустимост на кандидатите изключват от обхвата на процедурата една голяма част от гражданите и многофамилните жилища в рамките на териториалния обхват на програмата.
  2. Към момента няма предвидена друга процедура за безвъзмездно финансиране за повишаване на енергийната ефективност на многофамилни панелни жилища с над 35 самостоятелни обекта.
  3. Индикаторите за изпълнение на мярката включват, но не само, брой домакинства преминали в по- горен клас на енергийна ефективност и очаквано годишно намаление на парниковите газове. Същите ще са по- лесно изпълними и достижими при разширяване обхвата на допустимите кандидати.
  4. Включването на многофамилни панелни жилищни сгради с над 35 самостоятелни обекта в обхвата на процедурата ще доведе до промяна в стандарта на живот на повече крайни домакинства и до по- добро съотношение вложение средства – постигнат резултат.

 

Уважаема г-жо Аврамова,

Молим, предвид факта, че публикуваният проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3” е в процес на обществено обсъждане, да приемете нашите аргументи и да се съобразите с молбата ни при утвърждаване на окончателните Насоки за кандидатстване.

 

С уважение,

Гражданско сдружение „Бъдеще за Троян“ 
гр. Троян 5600, пл. „Възраждане“ №1

лице за контакти: Николай Тодоров
Тел. За връзка: 0878 509223

Споделяне