Представяне дейността на социалната услуга „Център за обществена подкрепа“ за подкрепа на деца в риск

Център за обществена подкрепа Център за обществена подкрепа

На 26.01.2022 г. се проведе онлайн среща, инициирана от Община Троян, за представяне дейността на социалната услуга Център за обществена подкрепа /ЦОП/ и създаване на механизъм за взаимодействие между различните институции, с цел подобряване работа с деца и семейства в риск на територията на общината.

Срещата бе открита от заместник-кмета Розалина Русенова, която накратко запозна участниците с приоритетните цели на общинското ръководство в областта на социалните услуги и припомни, че от края на м. октомври 2021 г. общината е поела изцяло управлението на услугата ЦОП. Тя даде думата на г-жа Марияна Николова, началник на отдел „Социална и здравна политика“, която представи екипа на Центъра.

Г-жа Мария Мировойска, координатор на дейностите в ЦОП и управител на Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства, запозна участниците: директори на образователни институции, кметове и кметски наместници на населени места, представители на органите на реда и ОбКБППМН с конкретните параметри на социалната услуга – същност, целеви групи, видове дейности, начини на достъп до центъра, работното му време. Центърът за обществена подкрепа разполага с добре подготвен и мотивиран колектив състоящ се от: клиничен психолог и логопед, социален педагог, социални работници и психолози, а при необходимост се наемат и външни консултанти. Специалистите работят индивидуално и групово според конкретния случай. Има подсигурен транспорт, което дава възможност за мобилна робота в населените места. Услугата е напълно безплатна за потребителите.

Дейността на ЦОП е насочена основно към подкрепа, превенция и консултиране на деца и семейства в риск. Той извършва широк спектър от дейности, които са насочени към: деца жертва на физически  и емоционален тормоз, на експлоатация и насилие; деца неглижирани или изоставени от своите семейства, а също и такива заплашени от отпадане или отпаднали от образователната система; деца с рисково или отклоняващо се от закона поведение; деца и младежи ползващи или напускащи специализирани институции или услуги от резидентен тип; семейства, при които има риск да изоставят децата си или се нуждаят от допълнителна подкрепа; семейства желаещи да осиновят дете или вече осиновили, а също и такива предлагащи приемна грижа.

Специалистите в услугата изготвят индивидуална специализирана оценка на потребностите на всяко дете, което позволява адекватна преценка на рисковете и изготвяне на план за подкрепа.

Всички участници се обединиха около нуждата от задълбочаване на междуинституционалното сътрудничество на общинско ниво, като начин за превенция на социалното изключване и рисково поведение.

От възможностите предоставяни от Центъра могат да се възползват всички деца и семейства в риск, които по собствена преценка търсят подкрепа.

Центърът за обществена подкрепа се намира в гр. Троян, ул. „Г.С. Раковски“ № 17 (блок „Къпинчо“); тел. за връзка: 0878901348; е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

---

Източник: Община Троян

Споделяне