Проект „Патронажна грижа + в Община Троян“ удължен за още 6 месеца

Патронажна грижа + в Община Троян Патронажна грижа + в Община Троян

На 16.05.2022 г. кметът на община Троян е подписал допълнително споразумение към договора по проект „Патронажна грижа + в Община Троян“, с което предоставяните по него услуги ще бъдат за още 6 месеца. В течение на година нуждаещите се получаваха по този проект интегрирани здравно-социални услуги, а в социалните домове на троянска територия имаше дейности по превенцията на ковид-19. Няма да има прекъсване в подкрепата, общото финансиране е над 626 000 лв., 212 000 от които – за новите 6 месеца.

Целта на проекта е да се подобри достъпът до здравни и социално-здравни услуги на уязвими лица, включително хора с увреждания или в невъзможност за самообслужване, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19. Осигурената непрекъснатост на грижата ще позволи по-добро качество на живот и възможности за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда. Това обясни Валентина Даскалова, гл. експерт „Социална и здравна политика“.

„Патронажна грижа“ включва интегрирани социално-здравни услуги; психологическа подкрепа и консултиране; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция); транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата.

Очакваният брой ползватели по договора е 104 души. Към момента с натрупване за 12-те месеца са обслужени 277 лица. Назначени са 25 изпълнители на патронажна грижа, в т.ч. 11 на основен трудов договор и 14 медицински специалисти на втори трудов договор. Сред тях са двама рехабилитатори, физиотерапевт, санитари, лекар.

Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности, включва: въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги и тестване на персонала и на потребителите за COVID-19.

Очакваните ползватели са 82. Към момента с натрупване за 12-те месеца в проекта са включени 124 лица. Назначени са 12 лица на длъжност „чистач“ на основен трудов договор и 13 лица на длъжност „дезинфектор“ на втори трудов договор, които са персонал на социалните услуги.

В удължения срок от 6 месеца се предвижда запазване заетостта на персонала в почти пълен обем.
Ползвателите на услуги по проекта няма да заплащат такси, включително и в удължения срок, съгласно взето решение № 352/22.04.2021 г. на Общинския съвет в Троян.

Оператор на услугата „Патронажна грижа“, като услуга от общ икономически интерес по смисъла на Решение на ЕК от 20 декември 2011 г., ще продължи да бъде отдел „Социална и здравна политика“ в Община Троян.

Ежедневно в община Троян се обслужват 800-900 човека.

Споделяне