Започнаха доставките по схемите “Училищен плод” и “Училищно мляко” в детските градини и училищата

В последната седмица на месец април за децата от детските градини и учениците от начален етап на територията на община Троян се изпълняват отложените поради епидемичната обстановка доставки по Схема "Училищен плод" и „Училищно мляко“ на Държавен фонд „Земеделие“.

За нашата община това е последната доставка по програмата на Министерство на земеделието, храните и горите, която трябваше да приключи до 30 март. До излизането в извънредно положение всички деца, посещавали детска градина и училище, са получили своите подкрепителни закуски в учебните и детските заведения. Със сегашните доставки заявилите желание да се включат в програмата ще получат пакети, отговарящи на количеството, предвидено за втора закуска за две учебни седмици. Асортиментът и грамажът на доставяните млечните продукти и плодове е съобразен с изискванията на европейската законодателна рамка за здравословно хранене, с изискванията на Наредба № 6 от 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения, Наредба № 37 от 2009 г. за здравословно хранене на учениците, с Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“, приета с Постановление № 251 на Министерския съвет от 2016 г., както и с националната специфика на производство.

По време на карантината индивидуалните пакети се доставят еднократно в съответното учебно заведение от фирмата, сключила договор с ДФ „Земеделие“, и се разпространяват до адреса на детето от служители, определени от Държавно горско стопанство, при заявено съгласие от страна на родителите и при стриктно съблюдаване на мерките за безопасност в условията на епидемично разпространение на COVID-19. Координация и съдействие за осъществяване на инициативата оказва РУО-Ловеч.

 

Източник: Община Троян

Споделяне