Умерено оптимистичен – така може да опишем Бюджет 2019 г. Акцентът в програмата е привличане и задържане на младите хора

На 24 януари кметът Донка Михайлова отново представи отчет на бюджета за предходната година и презентира пред гражданите проект на бюджет 2019 г.

На ежегодното обсъждане бяха поканени общински съветници, представители на институции, учебни заведения, граждани, медии.

Разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за по-нататъшното развитие на община Троян. Затова е важно те да се вземат с активното участие на гражданите. Постъпилите мнения, предложения и становища са съществен елемент при подготовката и разработването на бюджета на община Троян. Бюджет 2019 ще бъде внесен за разглеждане от Общинския съвет-Троян на 7 февруари.

От отчета става ясно, че Община Троян е в добро финансово състояние. Спрямо 2017 година общо приходната част на бюджета нараства със 794 хил. лв., а разходната с 1 230 хил. лв. Ръстът на разходната част идва основно от капиталовите разходи, които са с 933 хил. лв. повече спрямо 2017 г. Към 30.12.2018 г. общината няма неразплатени разходи. Общината приключва с преходен остатък в размер на 2 773 477 лева. За поредна година с местни приходи са обезпечени плащанията по оперативни програми преди тяхното възстановяване в размер на 1 250 хил. лева.

През изминалата година се наблюдава известно намаление на данъчните приходи за сметка на увеличаване на неданъчните приходи. През 2018 г. са събрани данъчни приходи 2 968 х. лв., при 3 229 х. лв. за 2017 г. или спад с 261 х.лв., което основно се дължи на данък при придобиване на имущество – спад с 225 х. лв. Намалението на данъчните приходи е основно за сметка на намаляване на недоборите, поради изчерпване на възможностите на по-лесно събираемите недобори. През 2018 г. реализираните неданъчни приходи са 5 330 х. лв., при 4 644 х. лв. за 2017 г. или ръст с 686 х. лв. Основно преизпълнение на приходите от собственост – гори с над 300 х. лв., наеми и дивидент с 46 х. лв., приходи от такси (ясла и патронаж) с 32 х. лв., технически услуги с 39 х. лв.

Община Троян продължава да разширява предоставянето на социални услуги. Разходите за социални дейности са малко над 1 милион и 600 хил. лева. В годините разходите нарастват, заради увеличаващия се брой социални услуги и нарастващия интерес на гражданите към тях. И през 2018 г. отчитаме оптимално съотношение такси – бюджетни средства при Детска ясла и млечна кухня и с реализираните приходи се покриват 73 % от извършените разходи. Устойчиво нисък е процентът на покриване разходите за издръжка от таксите, които се плащат от родителите в детските градини - 44 %, при същия процент за последните три години. Въпреки постоянната тревога за финансовото състояние на училищата и детските градини те поддържат сравнително висок преходен остатък, като за трета поредна година той нараства.

Акцентът през 2019 г. е на привличане и задържане на младите хора. Продължава работата за подобряване храненето на децата в детските градини и яслените групи; подобряване на образователната инфраструктура, за което са заложени 233 х.лв.; за образование – 48 х.лв. за дофинансиране, 29 х.лв. за издръжка на басейн, 18 х. лв. за зелено училище, 7 х. лв. за подпомагане на даровити деца; средства за култура и спорт – 370 х.лв., ремонт и реконструкция на читалище „Развитие 1898г.“ с. Орешак; изграждане на детска площадка в ДГ „Синчец“; подобряване на базата за спорт – осветление зала „Чавдар“; конкурс за концепция за проект на многофункционална спортна зала; завишение на еднократната финансова помощ за всяко новородено или осиновено до трето дете от общината; стипендии за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор Здравеопазване;

Предстои довършване на проектите за енергийната ефективност на публичните сгради; поетапно подобряване на улици в лошо състояние – ул. „Стефан Караджа“, ул. „Захари Зограф“, ул. „Хан Аспарух“, проект на ул. „Васил Спасов“; естетизиране на градската среда и подобряване на качеството на живот чрез паркови пространства в жк „Лъгът“, градинките пред киното, НУПИ и др. Обновяване на площи за широко обществено ползване в гр.Троян; предоставяне на възможност на всички села в общината да решават гъвкаво и в съответствие с потребностите проблеми на инфраструктурата.

Община Троян продължава работата по Безопасност на движението и Паркингови пространства – продължава реконструкцията на кръстовище ул. „В. Левски“ и ул. „М. Радковски“ /при АИР/; проектиране на паркинг в района зад АИР и временни паркинги в района до Поликлиниката и пред блок „Капинчо“. През 2019 г. предстои работа по решаване на важни проблеми с отпадъците – започване на работа по проект за сепарираща и компостираща инсталация, разширяване на обемите на 1 и 2 клетка на депото за ТБО.

 

*По информация от Община Троян

Споделяне