Предстои приемането на Общ устройствен план на община Троян

Предстои приемането на Общ устройствен план на община Троян Предстои приемането на Общ устройствен план на община Троян Снимка: Google maps

Предстои приемането на окончателния проект на Общ устройствен план на община Троян (ОУПОТ). Планът цели създаване на териториална планова основа за устойчиво устройствено развитие, в съответствие с релевантните европейски и национални стратегически документи с времеви хоризонт от 20-25 години. Изпълнител на проекта е „Национален център за териториално развитие“ ЕАД.

Очакванията са прилагането на ОПУОТ да сведе до минимум отнемането на ценни земеделски земи и земи от горския фонд за нуждите на урбанизацията и друго строително усвояване. Стратегическият документ фокусира управленските процеси и определя рамката за използване на наличните ресурси по такъв начин, че община Троян да възстанови икономическата си жизнеспособност, повлияна от Ковид кризата и да заеме/задържи водещото си място в област Ловеч.

Той осигурява дългосрочно решение на отлагания години наред проблем с устройство на територията на всички населени места от общината, което е и сериозна бариера пред потенциалните инвеститори.

Планът отразява препоръките, направените от различните заинтересувани страни по време на обсъжданията на разработените Ескиз и Предварителен проект на ОУПОТ. Със свои становища се включиха представители на Общински съвет, на консултативни съвети към кмета на общината, на Дирекция НП „Централен Балкан“, Агенция „Пътна инфраструктура“, на колектива, изготвящ актуализацията на Плана за управление на парка, на експлоатационни дружества, експерти по екологична оценка и оценка за съвместимост и др.

Главен приоритет на ОУПОТ е повишаване на конкурентоспособността на местната икономика с цел подобряване на жизнения стандарт, устойчивата заетост и доходите на населението; обособяване на организирани бизнес пространства и формиране на бизнес инкубатор, както и изграждане и осъвременяване на инфраструктурата за интегрирано пространствено развитие и опазване на околната среда.

ОУПОТ е насочен в перспектива и цели балансирано развитие – намаляване на различията в социално-икономическото развитие на общински център и селата; съхраняване на природни и културни ценности – опазване на ресурсите, на недвижимото и движимо културно наследство и използването му като фактор за развитие; достъпността – подобряване на транспортния достъп, чрез изграждане на необходимите комуникационно-транспортни връзки; равнопоставен достъп до образование, информация и знание, до културни центрове, до работни места; ефективно използване на поземлените и природните ресурси; развитие, базирано на местните ресурси и традиции; осигуряване на сигурност.

За целта е разработен пространствен модел, в който се открояват следните основни териториални и териториално - урбанистични елементи: Планинска територия, включена в Националния парк;Планинска територия извън Националния парк ;Предпланинска територия ;Урбанистично ядро на град Троян ;Групи от близко разположени населени места в планинска среда с курортни функции; Групи от близко разположени населени места в предпланинска среда.

За всяка от посочените разновидности на територията или елементи на териториално урбанистичния модел са дадени съответните устройствени предвиждания и съпровождащи ги мерки, предписания, ограничения, стимули или обобщено казано – политики за териториално развитие и устройство. Те са представени синтезирано в Правила и нормативи за приложение на Общия устройствен план на община Троян.

Въз основа на устройствените предвиждания е развит оптимистичен сценарий за развитието на общината, който е ориентиран не към количествено, а към качествено развитие на гр.Троян, градските функции и общинската територия.

Предвижда се икономиката в Троян да се стабилизира на основата на малко на брой структуроопределящи производства, опиращи се на внедрени високи технологии. На първо време те ще заемат нови свободни терени в крайградската територия “на зелена поляна” предимно в северна посока и в източна посока от Ливадето към Орешак. Впоследствие ще се усвоят оптимално стари промишлени зони на града, части от които ще придобият и други функции. За такива цели ще бъдат използвани и някои от производствените терени в по- големите села – опорни центрове в общината – Орешак, Врабево, Борима, както и в някои по-близки до града и транспортния възел села – Калейца, Ломец, Добродан.

Ще бъде стимулирано развитие на биоземеделие - овощарство и био-животновъдство в общината като сертифициран за целта район. Институтът за планинско земеделие и животновъдство разширява своята дейност като център за цялата територия на Средна Стара планина и Предбалкана. Малки ферми ще укрепват развитието на животновъдството. Ще бъдат стимулирани чрез създаване на преференциални условия традиционни местни производства от хранително-вкусовата промишленост и занаятчийски производства – троянска керамика, дървообработка.

Туристическата функция ще допълва успешно общото икономическо развитие и ще засили ролята на общината като туристическа дестинация с регионално и национално значение. Традиционните курортни зони и комплекси ще претърпят обновление и развитие, паралелно с развитие на туристическата функция интегрирано в населени места не само в планинската, но и в предпланинската част на общината. Ще се разшири значително обемът на вторите жилища на жители от големите градове, локализирани в селските населени места на общината и в бившите обезлюдени махали. Туристическите локализации Шипково-Баните, Бели Осъм-Чифлик и Балканец-Беклемето ще развият богата гама от туристически обекти на базата на минералната вода и планинския зимен и летен туризъм, обвързани в обща система. При язовир Сопот е формирана локализация от туристически обекти и подслони, съоръжения за водни спортове, голф игрища и етнографски парк. Туристическата локализация Орешак-Черни Осъм се развива на основата на планински, еко, познавателен и религиозен поклоннически туризъм. Град Троян, като изходен пункт и център, ще играе сериозна роля в туристическото предлагане и обслужване на всички туристически локализации в микрорайона, чиято територия, като значима локализация на националното културно наследство, е обвързана в регионален общоевропейски културен коридор.

В южната планинска част на общината ще е съхранено обширното защитено природно пространство на Националния парк „Централен Балкан“ като еталон на биологично природно равновесие и като рекреационна среда с общоевропейско значение. То се допълва от разширени по обхват зони Натура 2000 и територии за превантивна защита на характерни ландшафти със съхранено традиционно земеползване и с висока консервационна стойност.

Окончателният проект ще осигури ефективно използване на територията, опазването на природните и културни ценности, подобряването на средата и повишаване качеството на живот.

---

Пресинформация на Община Троян

Споделяне