Отново не избраха управител на МБАЛ - Троян

Документите бяха отворени от зам.-кмета Ангел Ангелов – председател на конкурсната комисия Документите бяха отворени от зам.-кмета Ангел Ангелов – председател на конкурсната комисия Снимки: Вестник "Троянски глас", glas.troyan.bg

На 04 април 2022 г. в салона на Община Троян се проведе първият етап на конкурса за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Троян“ ЕООД - предварителен подбор на кандидатите по документи.

Единственият кандидат подал документи за конкурса бе Христо Попски, който е завършил застраховане и социално дело, а след това и магистърска програма по социален мениджмънт в Стопанската академия в Свищов, съобщават от "Троянски глас".

Начинът на провеждане на конкурса е в три етапа:

  • Първи етап: Предварителен подбор на кандидатите по документи (наличие на всички документи по т. 2 и проверка на съответствието им с обявените изисквания). До участие в следващ етап от конкурса се допускат лицата, които са представили всички необходими документи и които отговарят на обявените изисквания.
  • Втори етап: Представяне от кандидатите на разработената Концепция за развитие на „Многопрофилна болница за активно лечение - Троян” – ЕООД, гр. Троян.
  • Трети етап: Събеседване с кандидата, включващо въпроси по представената концепция, познаване на нормативната уредба, касаеща дейността на търговски дружества с общинско участие в капитала, представяне на способността на кандидата да планира и взима управленски решения, административни, професионални и делови качества и др.

След проверка на документите от комисията, назначена със заповед на кмета на Община Троян, кандидатът Христо Попски не бе допуснат до следващите етапи на конкурса за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Троян“ ЕООД.

---

По информация на Община Троян. Снимки: Вестник "Троянски глас"

Споделяне

Галерия със снимки