Община Троян финансира допълнително малките училища в селата

Община Троян Община Троян

Община Троян е сред малкото български общини, които последователно работят за подкрепа на училищата и детските градини в малките населени места в селата. Намеренията на общинското ръководство са по този начин да бъдат ограничавани във възможната степен процесите на изтичане на млади хора към по-големите населени места.

В настоящия момент в общината съществуват групи на детски градини в селата Борима, Голяма Желязна, Дебнево, Врабево и училища в Черни Осъм, Орешак, Борима и Дебнево.

Съгласно  решение на МОН за учебната 2022/2023 г. се допуска формиране на самостоятелни или слети паралелки с не по-малко от 10 ученици в основна образователна степен в населени места на община Троян при подсигурено допълнително финансиране от бюджета на общината, като не се финансират училищата в града. В тази връзка кметът на Община Троян предлага на предстоящото заседание на Общинския съвет да бъдат гласувани средства за обезпечаване на учебния процес при формиране на маломерни или слети паралелки в основна образователна степен в общински училища  за  периода от 15.09.2022 г. до 31.12.2022 г. в  размер на 15 300 лв.

За по-пълно обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна училищна възраст от уязвими групи е необходимо през учебната 2022/2023 година да бъде подсигурен безплатен транспорт за учениците, обучаващи се в ОУ „Васил Левски“- с. Орешак, и СУ „Васил Левски“- с. Черни Осъм. За целта се предлагат средства за 2022/2023 учебна година от 15.09.2022 г. до 31.12.2022 г.  в размер на около 13 000 лв.

СУ „Св. Климент Охридски“ гр. Троян отново ще извозва ученици от с. Врабево до 4 училища в гр. Троян за учебната 2022/2023 г., извън отговарящите на условията на закона, както и ученици от с.Добродан до 3 училища в гр.Троян. Общинската администрация счита за целесъобразно да бъде подпомогнат превоза, като за целта е необходимо да се отпусне допълнителна субсидия на училището за покриване на по-голяма част от разходите. Необходимите средства за 2022/2023 учебна година от 15.09.2022 г. до 31.12.2022 г. са в размер на около 9 200 лв.

Споделяне