Младежко градче ще се гради в Троян

Град Троян Град Троян Снимка: Тони Петров (Tony Petrov)

Демографският проблем във всичките му аспекти е един от най-важните и същевременно най-сложни за решаване в страната, в частност и в община Троян. В управленската програма на кмета на Община Троян в тази връзка е включена дейността по създаване на условия за безвъзмездно или преференциално предоставяне на терени – общинска собственост на млади семейства за изграждане на жилища за млади специалисти, подписали договори да работят и живеят в Троян за определен срок от време.

Общинската администрация счита за целесъобразно, дейността да бъде реализирана като изграждане на Младежко градче/селище върху поземлен имот – общинска собственост с идентификатор 73198.514.585 с площ 5671 кв.м по кадастралната карта на Троян (бивша детска градина в кв. „Ливадето“), чрез учредяване на безвъзмездно право на строеж за изграждане на еднофамилни жилищни сгради. Имотът предоставя възможност за строителството на 8-10 такива сгради, за което съществуващото градоустройство ще бъде съобразено с конкретните потребности за жилищно строителство и инфраструктурно осигуряване, в т.ч. алейна мрежа, места за паркиране, зона за отдих (детска площадка), озеленяване.

На предстоящото заседание на Общинския съвет кметът на община Троян ще внесе предложение за обявяването на  поземлен имот с идентификатор 73198.514.585 по кадастралната карта на Троян за имот частна общинска собственост и даване съгласие от Общинския съвет за учредяване безвъзмездно право на строеж върху същия за изграждане на  еднофамилни жилищни сгради с височина до 10 м, при условия и ред за подбор на кандидатите, определени от ОбС.

Общинската администрация вече подготви условия и ред за избор на кандидати, включващи: изисквания към кандидатите, необходими документи, място и срок за подаване на документите, подбор на кандидатите, ред за подбор на кандидатите, условия за сключване на договорите, неустойки по договорите и др. След приемането им от общинския съвет и провеждане на процедурата, ще бъдат определени лицата, на които  да се учреди безвъзмездно право на строеж.

---

Пресинформация на Община Троян

Снимка: Тони Петров (Tony Petrov)

Споделяне