Областен управител върна решение на Общински съвет Априлци

Областният управител Ваня Събчева върна за ново разглеждане решение на Общински съвет Априлци. То касае извършване на дейности по продажба на дървесина от имоти, собственост на община Априлци, находящи се в землището на м. "Попова стружна".

От приложените материали става ясно, че така взетото решение е неправилно поради противоречие с материалния закон. Актът трябва да съдържа правните и фактически основания за неговото издаване, а в решението липсват такива.

Видно от цитираните правни основания, то е прието на основание член от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. Основата за формиране на начална тръжна цена на дървесината по видове следва да е на база изготвен сравнителен анализ на цените при продажба на дървесина и недървесни горски продукти от други собственици на гори в района на дейност на ТП, както и на цените за аналогични продажби в държави от региона, а такъв не е приложен към решението, което обуславя цялостната му незаконосъобразност.

Пълният текст на заповедта може да се види в сайта на Областна администрация, секция „Заповеди и решения“.

 

*По информация от пресцентър на Областна администрация - Ловеч

Споделяне