Общината отчита добри приходи в местния бюджет

Община Троян Община Троян

Община Троян системно поддържа нива на приходите над средните за страната, бе подчертано на месечната пресконференция на кмета Донка Михайлова. Тази година до 3 май, когато изтече срокът за плащане на данъка върху недвижимите имоти, данъка върху превозните средства и таксата за битови отпадъци с отстъпка 5%, постъпленията възлизат на 3, 996 млн.лв. Това е с 385 000 лв. повече от събраното през същия период на миналата година. Към 13 май събраните приходи са 4,121 млн.лв., съобщи Михайлова. Изпълнението е 62% от годишния план.

При данъка върху недвижимите имоти събираемостта досега е 60 % при 56 % за съпоставимия период на 2021г., при данъка върху превозните средства също е повече - 48 % при 45 % за 2021г. Събираемостта на приходите от ТБО е 52% при 50% за предходната година.

На пресконференцията бе подчертано, че се напомня на всички със стари задължения, че Община Троян предприема всички законово установени възможности за събиране на просроченото. По време на ковид ситуацията от Общината не са търсили услугите на съдия изпълнител, за да събере дължимото, но сега няма пречки за това и подобни действия се предприемат регулярно. Много граждани се отнасяли добросъвестно към задълженията си, особено възрастни хора идвали, за да споделят, че в момента са затруднени в плащането. Има и висящи задължения на фирми, които вече не съществуват в правния мир.

Споделяне